تاریخچه دانشکده

145

دانشکده دندانپزشکی بجنورد از سال 1391 فعالیت خود رابا تعداد 10 عضو هیئت علمی آغاز و از بهمن ماه 1391 اولین گروه دانشجویان دوره دکترای حرفه ای دندانپزشکی به تعداد28 نفر را پذیرش نمود. این دانشکده با وسعت 800 متر مربع در بخش آموزشی و درمان هم اکنون فعال می باشد . 
از مجموع 1 رأی