ریاست دانشکده

294

نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر رضا مهرآرا

سمتسرپرست : محترم دانشکده دندانپزشکی

متخصص ارتودانتیکس

rezamehrara@ymail.com

دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی 31513333-058