اعضای هیات علمی

439

خانم دکتر سکینه محمد پور- خانم دکتر یاسمن آل یاسین
خانم دکتر فهیمه خاقانی - خانم دکتر ساهره سلطانی 
آقای دکتر احسان جعفری- آقای دکتر محمد باقری ایرج 
خانم دکتر عاطفه باغبانی - خانم دکتر نفیسه تیموری طوفال
آقای دکتر محمد حسن لطفعلی زاده - خانم دکتر سیما عباسلو 
خانم دکتر مرضیه جعفری - خانم دکتر مهسا دست پاک
 آقای دکتر امیر رضوی سطوتی - خانم دکتر مریم گل محمدی 
خانم دکتر مینا باقری- خانم دکتر رویا امیری دلوئی
آقای دکتر محمد باقری- خانم دکتر صباح اوغازیان
آقای دکتر جاوید راسخی - خانم دکتر مینا شیخ ویسی
خانم دکتر افسون مطلبی - خانم دکتر مرضیه صاحب نسق 
خانم دکتر وجیهه براتی- آقای دکتر رضا مهر آرا 
خانم دکتر یاسمن بزرگ  نیا - آقای دکتر علی شریف مقدم

 


از مجموع 2 رأی