ترمیمی

324

فعالیت‌های گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی را می توان در حیطه‌های زیر طبقه‌بندی نمود.
1 – فعالیت‌های آموزشی:
در زمینه تدریس واحد نظری درس دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
در زمینه تدریس واحد عملی دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
2 – فعالیت های پژوهشی:
به موازات فعالیت های آموزشی، این گروه فعالیت های پژوهشی نیز دارد.
روند و مراحل اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
ارتقاء سطح کیفیت آموزشی از اهداف مهم گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی در
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد لذا ارزیابی درونی براساس 
چارچوب ارائه شده از سوی EDC دانشگاه با اهداف کاربردی نیز انجام گردید.
اساتید گروه :
خانم دکتر رویا امیری دلوئی
آقای دکتر محمد باقری

 
از مجموع 4 رأی