تماس با ما

346

 دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی                        05831513333

                                                 مسئول دفتر                                                05831513333

                                                آموزش دانشکده دندانپزشکی                              05831513322     

                                                کلینیک تخصصی                                            05831513300

                                                امور عمومی                                                05831513311  

آدرس : بجنورد_ جاده ارکان_ پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

تلفن : 31513333-058
از مجموع 9 رأی