7

چهارشنبه ٨ دی ١٤٠٠ 52 کاربر اخبار مرکز بهداشت بجنورد

جلسه توجیهی کارشناسان منطقه

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی کارشناسان منطقه مرکز بهداشت شهرستان بجنورد
8

دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠ 48 کاربر اخبار مرکز بهداشت بجنورد

جلسه لزوم اجرای انتظارات گروه سلامت محیط و کار

جلسه لزوم اجرای انتظارات گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت بجنورد در فروشگاههای زنجیره ای شهرستان بجنورد