فعالیت های مرکز

تماس با ما

مرکز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ساختمان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی شماره تماس: 7- 05831513016
کد پستی : 9417694780
پست الکترونیکی : npsmp.rc@gmail.com
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز