شورای پژوهشی دانشگاه

184
 

                                          اعضای شورای پژوهشی

 

 

 

 

 

 

                                   چارت مراحل تصویب طرح پژوهشی

chart2.pdf

 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر