شورای فناوری دانشگاه

33

                                    اعضای شورای فناوری دانشگاه                            

جناب آقای دکتر سید احمد هاشمی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر امیر امانی

معاون محترم  تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس محمد امین یونسی هروی

مدیر محترم  توسعه فناوری سلامت

جناب آقای دکتر فرهاد وفایی

سرپرست محترم  معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي

سرکار خانم دکتر سرور کریمی

رئيس محترم  مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

رئيس محترم  مرکز جامع نوآوری سلامت

سرکار خانم دکتر رقیه آرزومند

مسئول محترم  كميته مالكيت فكري و ثبت اختراع

جناب  آقای دکتر مهدی قربانیان

معاون محترم دانشجویی و فرهنگی

جناب آقای دکتر پیمان آل شیخ

رئيس محترم  مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

جناب آقای دکتر امید توپچیان

مدیر  محترم توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

جناب آقای مهندس جواد حیدرپور

مدير محترم  آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه

جناب آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک

رئیس محترم  دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

جناب آقای دکتر مهران وطنچیان یزدی

مدير  محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

جناب آقای مهندس حمید رضا مهری

رئیس محترم  مرکز رشد فناوری سلامت

جناب آقای دکتر محمدرضا صفدری

معاون محترم  آموزشی دانشگاه

 از مجموع 1 رأی

فاقد نظر