واحد امور کنسولی دانشگاه

158

امور کنسولی دانشگاه

واحد امور کنسولی دانشگاه با هدف تسهیل امور دانشجویان غیر ایرانی در صدور ویزای تحصیلی و ارتباط با نمایندگی کنسولی وزارت متبوع و سایر دانشگاه ها در جهت افزایش جذب دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل شده است:

 1.        اجرای سیاستها، خط مشی ها، مقررات، ضوابط و آیین نامه های اداره کل و نمایندگی در حوزه فعالیتهای کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه
 2.        ایجاد ارتباط مستقیم با نمایندگی امور کنسولی جهت تسریع و تسهیل امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه
 3.        انجام هماهنگی لازم با نمایندگی امور کنسولی به منظور رفع موانع و مشکلات احتمالی موجود در حوزه فعالیتهای کنسولی
 4.        نظارت و دقت در صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان غیر ایرانی
 5.        کنترل روند امور کنسولی دانشجویان (دریافت مجوز ثبت نام از امور کنسولی، دریافت ویزا، اقامت و ...) و ارجاع به موقع آنها به نمایندگی امور کنسولی
 6.        توجیه دانشجویان غیر ایرانی نسبت به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه امور کنسولی
 7.        نظارت بر حسن اجرای مصوبات ممنوعیت دانشجویان غیر ایرانی در رشته های خاص و غیر مجاز، تحصیل همزمان در سایر موسسات آموزش عالی و همچنین مناطق ممنوعه
 8.        حضور فعال در جلسات، کارگاه ها و نشست های رابطین کنسولی که از طرف نمایندگی امور کنسولی برگزار می شود
 9.        تنظیم روابط با سایر رابطین کنسولی دانشگاه ها به منظور انتقال و یا کسب تجارب
 10.    شرکت فعال در جلسات شورای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه
 11. ارائه گزارش های لازم در خصوص دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه به وزرات بهداشت، استانداری و ...

 

کارشناس امور کنسولی دانشگاه:

سرکار خانم همتا انصاری

محل خدمت: معاونت آموزشی دانشگاه (بجنورد، بلوار دولت، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، معاونت آموزشی، طبقه اول)

شماره تماس: 0583151 داخلی 1198 

آدرس ایمیل:  consular@nkums.ac.ir  
از مجموع 1 رأی