رشته ها و شهریه ها

492

لیست رشته های قابل انتخاب برای دانشجویان غیر ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

ردیف

رشته

شهریه سالانه

محل تحصیل

ظرفیت پذیرش

1

دکترای دندانپزشکی عمومی

3000 دلار

دانشکده دندانپزشکی بجنورد

مهر، 4 نفر

2

دکترای پزشکی عمومی

3000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 6 نفر

بهمن، 6 نفر

3

دستیاری اطفال- مشترک با مشهد

4000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 2 نفر

4

کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 2 نفر

5

کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی- مشترک با مشهد

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 2 نفر

6

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

2000 دلار

دانشکده پرستاری بجنورد

مهر، 4 نفر

7

کارشناسی پرستاری

2000 دلار

دانشکده پرستاری بجنورد

مهر، 7 نفر

8

کارشناسی مامایی

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 5 نفر

9

کارشناسی اتاق عمل

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

بهمن، 3 نفر

10

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 5 نفر

11

کارشناسی هوشبری

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

بهمن، 3 نفر

12

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

2000 دلار

دانشکده پزشکی بجنورد

مهر، 5 نفر

13

کارشناسی تغذیه

2000 دلار

دانشکده بهداشت بجنورد

مهر، 7 نفر

14

کارشناسی بهداشت عمومی

2000 دلار

دانشکده بهداشت بجنورد

مهر، 6 نفر

15

کارشناسی بهداشت حرفه ای

2000 دلار

دانشکده بهداشت بجنورد

مهر، 7 نفر

16

کارشناسی بهداشت محیط

2000 دلار

دانشکده بهداشت بجنورد

مهر، 6 نفر

بهمن، 6 نفر

17

کارشناسی پرستاری

2000 دلار

دانشکده پرستاری شیروان*

مهر، 6 نفر

18

کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

-

دانشکده پرستاری بجنورد

بهمن، 4 نفر

19

کاردانی فوریت های پزشکی

1500 دلار

دانشکده پرستاری شیروان*

بهمن، 4 نفر

 

*غیر قابل انتخاب برای اتباع افغانستان و عراق
از مجموع 18 رأی