مسئول واحد و کارشناسان

291

عکس

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح وظایف

شماره تماس

ناهید شکوری

کارشناس ارشد پرستاری

مسئول واحد دانش آموختگان

pdf

05831511212

فضه روان

کارشناس مدیریت آموزشی

کارشناس آموزش

pdf

0583151204

زهرا شکوری

کارشناس پرستاری

کارشناس آموزش- مسئول سایت و روابط عمومی مدیریت

pdf

05831511204

                                              پست الکترونیک واحد دانش آموختگان:

graduate@nkums.ac.ir

 

 

 
از مجموع 1 رأی