مسئول واحد و کارشناسان

603

عکس

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

شرح وظایف

شماره تماس

زهرا شکوری

کارشناس آموزشی

مسئول واحد دانش آموختگان- مسئول سایت و روابط عمومی مدیریت

pdf

05831511204

فضه روان

کارشناس مدیریت آموزشی

کارشناس آموزش

pdf

0583151212

 

 

 

 

 

 

                                              پست الکترونیک واحد دانش آموختگان:

graduate@nkums.ac.ir

 

 

 
از مجموع 4 رأی