ملاقات حضوری با رئیس دانشگاه

71
ملاقات حضوری با رئیس دانشگاه
1 فرم درخواست ملاقات
2 تکمیل فرم ملاقات (توضیح شرح خلاصه و شفاف درخواست )
و مراجعه حضوری به دفتر ریاست دانشگاه و تحویل فرم
3 بررسی درخواست توسط دفتر ریاست دانشگاه
4 اطلاع زمان ملاقات حضوری از سوی دفتر ریاست دانشگاه

 
از مجموع 1 رأی