آیین نامه تغییر تابعیت دانشجویان بین الملل در حین تحصیل

176

تغییر تابعیت دانشجویان بین الملل در حال تحصیل: 

بدینوسیله "دستورالعمل اجرایی دانشجویان غیر ایرانی که در حین تحصیل تغییر تابعیت داده اند" مصوب هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23 آذر 1400 به شرح زیر جهت اطلاع کلیه متقاضیان محترم ابلاغ می گردد: 

 

آیین نامه تغییر تابعیت دانشجویان بین الملل در حین تحصیل.pdf