توانایی زبان انگلیسی

159

توانایی زبان انگلیسی

الف) دانشجویان دکترای غیرانگلیسی زبان (زبان انگلیسی زبان رسمی کشور محل سکونت آنها نیست) که مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در یکی از دانشگاههای انگلیسی زبان طی ننموده اند، لازم است تا زمان امتحان جامع بر طبق قوانین آموزش حدنصاب یکی از آزمون های معتبر زبان انگلیسی زیر را بدست آورند:

  • TOEFL, IELTS, PTE, MSRT/ MCHE, MHLE, TOLIMO, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, Cambridge Proficiency Certificate, English Language GCSE, or O-level, International Baccalaureate Standard Level (SL), European Baccalaureate

ب) متقاضیان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد لازم است آشنایی اولیه با زبان انگلیسی داشته باشند و در صورت نیاز دوره های پیش نیاز به تشخیص گروه زبان دانشگاه برای آنها در نظر گرفته می شود.