فرم تعهدنامه محضری دانشجویان بین الملل

63

کلیه دانشجویان محترم بین الملل در هنگام ثبت نام ملزم به ارائه این فرم تعهدنامه که ثبت محضری شده باشد، می باشند. 

فرم تعهدنامه دانشجويان غیر ایرانی.docx