سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ -ماموریت و شرح وظایف


1. مطالعه و شناخت سياستهاي كلي و خط مشي هاي اساسي كشور و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ابلاغيه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت متبوع و ضوابط اجرائي بودجه جهت تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي، موافقتنامه هاي مربوط به بودجه و هماهنگي و همكاري جهت تكميل و تنظيم آنها.

۲. برگزاري جلسات كميته تخصيص در راستاي اجرايي شدن مفاد ماده ۲۴ آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها.

۳. نظارت بر تخصيص اعتبار و توزيع عادلانه منابع مالی به واحدهاي تابعه با توجه به عملكرد و نياز واحدها و بودجه مصوب و تخصيص ابلاغيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و پيش بينی آينده 

۴. نظارت بر تهيه شاخصهاي بودجه اي و برآورد هزينه واحد و مقايسه با بودجه مصوب و پيگيري كسريهاي احتمالي بودجه از طريق مراجع ذيربط.

5- طراحی الگوهای مناسب و تلاش در جهت استقرار نظام بودجه ريزی عملياتی

6. نظارت بر اجراي بودجه با توجه به عملكرد واحدها و تهيه نمودارها و جداول مقايسه اي هزينه ها، اعتبارات تخصيصي، درآمدها، رديف هاي بودجه و تجزيه و تحليل آنها و گزارش انحرافات احتمالي در كميته تخصيص و ارائه راهكار.

7. ارائه راهكارها و برنامه هاي لازم در جهت استفاده بهينه از منابع موجود.

8. شركت در جلسات و سمينارهاي مرتبط با بودجه

9. اظهار نظر در خصوص امكان و يا عدم امكان جذب نيروي انساني جديد از نظر تأمين منابع مالي مورد نياز.

10. اخذ برنامه هاي پيشنهادي واحدهاي تابعه جهت طرح در كميته تخصيص و اختصاص اعتبارات لازم بر اساس اولويت در سقف اعتبارات.

11. انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق.

جستجو
اخبار (۳۵۷۳ بازدید)
بودجه ریزی عملیاتی (۱۵۲۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...