يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۹۵ مورد

مقررات مرخصی تحصیلی دانشجویان پزشکی


مقررات مرخصی تحصیلی دانشجویان پزشکی

مرخصي تحصيلي

ماده 43)دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل پيش باليني آموزش پزشكي حداكثر دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و در هريك از مراحل باليني حداكثر تاسقف 6 ماه متوالي با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمياد .

تبصره1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.

تبصره2: مدتي مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محصوب مي شود.

تبصره3:دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

ماده44)تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبير حداقل دوهفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال براي هريك از مراحل پيش باليني و حداقل دوهفته قبل شروع هربخش براي هريك از مراحل باليني توسط دانشجو به اداره ي آموزش دانشگاه تسليم گردد.

تبصره1:چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشگاه است.

تبصره2: اداره ي آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي،موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند.

تبصره3:عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.

ماده45)دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان،بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده46)دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آن ها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتسا در سنوات استفاده نمايند.

ماده47)دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا اداره ي آموزش دانشگاه تسليم نمايد. در اين صورت دانشجو مجاز است ففقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره:دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف از به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...