برگزاری دوره آموزش مجازی برای سمن ها

387 ١١:١٥ ق.ظ

کارگاه آموزشی مجازی سه روزه (از 29 لغایت 31 فروردین) برای سازمان های مردم نهاد دخیل در برنامه شهر و روستای بدون دخانیات، برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع برای سمن هایی که از طرف دانشگاه های علوم پزشکی به اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت متبوع، معرفی شده بودند؛ برگزار شد.

از استان خراسان شمالی نیز دو سازمان مردم نهاد «مهاجر خراسان شمالی» به مدیر عاملی آقای حبیب الله احراری و « نمایندگی انجمن معتادان گمنام استان (NA)» به مدیر عاملی آقای حمیدرضا مختاری، در این دوره شرکت کردند.


از مجموع 2 رأی