صندوق مجازی انتقادات و پیشنهادات

دانشجویان عزیز می توانند بطور 24 ساعته، انتقادات و پیشنهادات خود را بصورت مجازی از طریق تکمیل فرم ذیل بصورت مستقیم با ریاست دانشکده در میان بگذارید.

نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
نام رشته
موضوع درخواست
شماره همراه
شرح درخواست، انتقاد و یا پیشنهاد