فرم اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی:
نحوه مراجعه
معدل نیم سال قبلی
معدل نیم سال فعلی
سنوات دانشجو در مرحله اول و دوم آموزش پزشکی (5سال مجاز)
سنوات دانشجو در مرحله سوم و چهارم آموزش پزشکی (5سال مجاز)
معدل مرحله اول (حداقل 12)
معدل مرحله دوم (حداقل 12)
معدل مرحله چهارم (حداقل 14)
تعداد کل مشروطی تا کنون ( در مرحله اول و دوم )
سنوات استفاده شده برای ترمیم کسر میانگین و دروس مردودی مرحله سوم و چهارم
وضعيت قبولي در آزمونهاي جامع (علوم پایه وپیش کارورزی)
نام ونام خانوادگی استاد مشاور
مدت زمان مشاوره شده در کل (ساعت)