فراگیر محترم این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات و امکانات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است. خواهشمند است به سئوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشد.

نام دانشگاه
نام دانشکده
سال تحصیلی
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
نیمسال تحصیلی
رضایت از برنامه های مختلف توجیهی بیمارستان( حقوق بیمار، ایمنی و بهداشت، قوانین و مقررات و ...)
رضایت از فضاهای آموزشی(کلاس درس، سالن کنفرانس و ...) متناسب با تعداد فراگیران
رضایت از تجهیرات آموزشی ( سیستم کامپیوتر، وایت برد و ...)
رضایت از تجهیزات تشخیصی درمانی برای ارائه خدمات اموزشی
رضایت از اجرای منظم برنامه های آموزشیدر قالب گزارش های صبحگاهی، ژورنال کلاب ها، کنفرانس ها، راندهای مشترک و ...
رضایت از همکاری و اطلاع رسانی مناسب کارشناسان آموزشی
رضایت از دسترسی به کتب مرجع، مجلات علمی و منابع الکترونیکی
رضایت از برخورد پرسنل درمانی و اداری بیمارستان
رضایت از کتابخانه و فضای مطالعه
رضایت از وضعیت امنیتی بیمارستان
رضایت از وضعیت بوفه مستقر در بیمارستان
رضایت از پهنای اینترنت مناسب با دسترسی آسان
رضایت از وضعیت پاویون از نظر امکانات تغذیه، استراحت و ...