چك ليست ايمني بيمار در بخشهای باليني (ICU)

. آيا شناسايي بيمار قبل از هر اقدام درماني و تشخيصي به طور صحيح انجام مي شود؟
2 . آيادستبند شناسايي به نحو مناسب برروي دست بيمار بسته شده است؟
3 . پرسنل با هشت اصل تجويز دارو آشنايي دارند؟
4. آياداروها بر بالين بيمار آماده مي شودو پس از اماده شدن برچسب شناسايي دارند ؟
5 . تاريخ انقضا داروها چك مي شود ؟
6. ليست تداخلات دارويي در بخش وجود دارد و پرسنل در خصوص تداخلات دارويي آشنايي دارند ؟
7 . زمان نگهداري دارو ها در يخچال دارويي براساس استاندارد رعايت مي شوند ؟
8 . درجه يخچال دارويي روزانه چك و مورد بررسي قرار مي گيرد ؟
9. آيا راهي براي شناسايي داروها پر خطر و داروهاي با نام و تلفظ مشابه وجود دارد؟
10 . آيا فرم تاريخچه دارويي وجود دارد و تلفيق دارو انجام مي شود ؟
11 . پرسنل از آنتي دوت داروها آگاهي دارند ؟
12 . عوارض واکنش خطاي دارويي ) ADR ( گزارش داده مي شود؟
13 . آيا پرسنل از نه را ه حل ايمني آگاهي دارند ؟
14 . ارتباط کارکنان با بيماران مناسب است ؟
15 . آيا نظارت مديريت پرستاري به حضور پرستاران به طور صحيح بر بالين انجام مي شود؟
16 . آيا پرسنل نحوه گزارش دهي خطاها را مي دانند؟
17 . جلسات درون بخشي در موارد يادگيري از خطا برگزار مي شود ؟
18 . آيا پرسنل خودرا به بيمار معرفي کرده اند ؟
19 . آموزش بيمار در خصوص استفاده از زنگ اخبار انجام مي شود ؟
20 . مشخصات در تابلوي بالاي تخت بيمار ثبت مي شود ؟
21 . براي انجام پروسيجرهاي تهاجمي از بيمار رضايت آگاهانه گرفته مي شود؟
22. بيمار توضيح مزايا و معايب و روش هاي جايگزين پروسيجر تهاجمي را توسط پزشك تاييد مي کند؟
23 . آيا پرسنل شناسايي بيماران پرخطر را به درستي و مراقبت و درمان آنها رابا شيوه ايمن انجام مي دهند؟
24 . آيا پرسنل با بيماران آسيب پذير آشنايي دارند ؟
25 . آيا منشور حقوق بيمار در بيمارستان موجود است ودر معرض ديد بيماران قرار دارد؟
26 . آيا بيمار و خانواده آنان از حقوق خود و خانواده مطلع و توجيه مي شوند؟
27 . آيا راهي براي شناسايي بيماران مبتلا به آلرژي وجود دارد؟
28. در کاردکس بيماران به موارد حساس و آلرژي بيماران توجه مي شود و با خودکار قرمز مشخص مي شود ؟
29 . آيا پرستار به موارد 28 گانه )حوادث ناخواسته (و نحوه گزارش دهي آن آگاهي دارند؟
30 . مراحل تکنيك SBAR )وضعيت سوابق ارزيابي توصيه ها (اجرا مي شود؟ – – -
31 . آيا تخت ها داراي بد سايت سالم مي باشند ؟
32 . وسايل ضروري بيماران در دسترس قرار دارد؟
33 . به منظور پيشگيري از سقوط بيمارهنگام راه رفتن آموزش داده شده است؟
34 . تمهيدات لازم براي پيشگيري از سقوط بيمار در بخش صورت گرفته است؟
35. در خصوص تجهيزات متصل به بيمار به منظور کاهش اضطراب به بيماران توضيح داده مي شود؟
36 . آيا سرعت عمل در پذيرش و انجام اقدامات اوليه جهت بستري مطلوب است ؟
37 . نحوه پذيرش بيمار و ثبت موارد از لزوم شرح حال بيمار انجام مي شود ؟
38 . آموزش به بيماران و همراهيان هنگام پذيرش حين بستري و هنگام ترخيص انجام مي شود ؟
39 . ليست مقياس هاي بحراني در بخش موجود است ؟
40 . پرسنل از مقياس هاي بحراني آگاهي دارند ؟
41 . آيا خط تلفن آزاد در بخش براي دريافت نتايج بحراني وجود دارد؟
42 . ليست تجهيزات ضروري و جايگزين در دسترس است؟
43 . ليست پروسيجرهاي تهاجمي در بخش موجود است ؟
44 . اقدامات پاراکلينيکي براي بيمار در خارج از بخش با همرامي پرستار انجام مي شود ؟
45 . آيا رژيم غذايي به بيمار اطلاع و آموزش داده مي شود؟
46 . حمام در تخت جهت بيماراني که نيازمند به آن هستند انجام مي شود ؟
47 . در هنگام تراستوزيون کيسه خون ،گروه خوني ،نام بيمار ،با پرونده و برگه در خواست خون مطابقت داده مي شود ؟
48 . علايم حياتي قبل ،حين و بعداز ترانسفوزيون خون چك و ثبت مي شود ؟
49 . پرسنل با دستور العمل ترانسفوزيون خون آشنايي دارند ؟
50 . ثبت نتايج ارزيابي مستمر وضعيت باليني در هر نوبت کاري توسط پرستار بيمار انجام مي شود ؟
51 . امکانات ترالي اورژانس کامل مي باشد و چك آن انجام مي شوند؟
52 . آيا پرسنل آشنايي کامل با داروها و طبقات ترايلي اورژانس دارند؟
53 . تجهيزات پزشکي بخش مناسب و سالم هستند و چك مي شوند ؟
54 . آيا کليه دستگاه هاي موجود در بخش دستورالعمل دارند ؟
55 . کارکنان در ارتباط با تجهيزات آموزش متناسب را ديده اند؟
56. پرسنل آگاهي و مهارت از نحوه ي کار با تجهيزات و نحوه ي نگهداري و رعايت اصول ايمني هنگام کار با دستگاه دارند ؟
57. آيا کاليبراسيون دستگاهها و تجهيزات به صورت پيشگيرانه منظم و دوره اي – انجام مي شود ؟
58 . آيا تجهيزات پزشکي غير فعال /معيوب نشانه گذاري و از جريان کار خارج شده اند ؟
59 . کپسولهاي اکسيژن پرتابل در بخش وجود دارد ؟
60. موارد ايمني در مورد اشياء و لوازم اطراف بيمار رعايت مي شود ؟ زنجير ،کمربند کپسول اکسيژن ،نرده تخت ،توري پنجره ، کپسول آتش نشاني ،کنترل ويلچر ، برانکارد ،هشدارهاي لازم مثل عدم استفاده از وسايل آتش زا هنگام اکسيژن تراپي (
61 . آيا پرسنل از محل امن بيمارستان اطلاع دارند يا نه ؟
62. آيا بيمارستان جهت بيماران و کارکنان و ملاقات کنندگان غذا،آشاميدني سالم و مناسب تدارك ميبينند؟
63 . سيستم اطفاءحريق در بخش استاندارد و فعال است ؟
64 . آيا بخش داراي نماز خانه مي باشد ؟
65 . آيا بخش داراي امکانات رفاهي مانندپخش موزيك ،تلويزيون ،فيلم مي باشد ؟
66 . پرسنل آشنايي لازم در مواقع بروز حوادث غير مترقبه دارند ؟
67 . پرسنل در مانور حوادث و مديريت بحران شرکت مي کنند؟
68 . کارکنان و بيماران از محل هاي اضطراري آشنايي دارند؟
69. ايا نيروهاي جديدالورود آموزشهاي لازم در مورد ايمني و کنترل عفونت را گذرانده اند؟
70 . مستندات مربوط به آموزش نيروهاي جديدالورودموجود است ؟