پرسشنامه رضایت سنجی از کارکنان

تحصیلات
سن
جنس
گروه شغلی
سابقه کار
وضعیت استخدامی
پست سازمانی
شیفت کاری
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
وضعیت مسکن
وضعیت اشتغال همسر
1.میزان رضایت شما از عملکرد گروه مدیریتی بیمارستان چگونه است؟
1.1عملکرد و برخورد ریاست بیمارستان
2.1عملکرد و برخورد مدیر داخلی
3.1 عملکرد و برخورد مدیر پرستاری(مترون)
2.به چه میزان از تصمیم گیری ها و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان رضایت دارید؟
3.به چه میزان از احساس آزادی بیان هنگام بروز خطا رضایت دارید؟
4.میزان رضایت شما از احساس امنیت شغلی خود در بیمارستان چگونه است؟
5.میزان رضایت شما از نحوه ارزشیابی کارکنان انجام شده توسط بیمارستان چگونه است؟
6.میزان رضایت شما ازعملکرد سرپرستار/ مسئول واحد چگونه است؟
7.میزان رضایت شما از دسترسی و ارتباط سریع شما با مسئول واحدتان چگونه است؟
8.رضایت شما از حقوق دریافتی از بیمارستان چگونه است؟
9.به چه میزان از ساعت کاری ماهیانه تان رضایت دارید؟
10.رضایت شما از سرویس ایاب و ذهاب که بیمارستان به شما ارائه می نماید چگونه است؟
11.رضایت شما از خدمات درمانی که بیمارستان به شما ارائه می نماید چگونه است؟
12.رضایت شما از بیمه تکمیلی که بیمارستان به شما ارائه می نماید چگونه است؟
13.رضایت شما از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی بیمارستان که به شما ارائه می نماید چگونه است؟
15.رضایت شما از کمیت و کیفیت غذای کارکنان بیمارستان که به شما ارائه می نماید چگونه است؟
16.رضایت شما از وضعیت نظافت و بهداشت و سرویس دهی سالن غذاخوری که به شما ارائه می نماید چگونه است؟
17.به چه میزان از بروز خلاقیت در شغلی که دارید رضایت دارید؟
18.به چه میزان از نحوه تشویق و تنبیه پرسنل بیمارستان رضایت دارید؟
19.به چه میزان از فرصت های ایجاد شده جهت ارتقا شغلی در کارتان رضایت دارید؟
20.به چه میزان از مشارکت دادنتان در تصمیم گیری در مورد بخش مورد فعالیتتان رضایت دارید؟
21.نظر شما در مورد نحوه اطلاع رسانی در خصوص مقررات و بخش نامه ها چیست؟
22.نظر شما در مورد نحوه اطلاع رسانی در مورد اخبار بیمارستان چیست؟
23.میزان رضایت شما از آموزش های ضمن خدمت ارائه شده در بیمارستان چگونه است؟
24.میزان رضایت شما از نحوه آموزش به شما در بدو ورود به بیمارستان چگونه است؟(مسائل عمومی و قوانین و مقرارت و شرح وظایف)
25.میزان رضایت شما از سیستم HIS چگونه است؟
26.به چه میزان از سامانه کارا(حضور و غیاب/تایمکس)رضایت دارید؟
27.میزان رضایت شما از جنبه های ایمنی محل کار چگونه است؟
28.میزان رضایت شما از محیط فیزیکی بیمارستان و مطابقت با اصول ارگونومی چگونه است؟
29.میزان رضایت شما از نظافت بیمارستان چگونه است؟
30.میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رعایت احترام بیماران نسبت به شما چگونه است؟
31.میزان رضایت شما از جایگاه بیمارستان در بین دیگر مراکزی که خدمات درمانی را ارائه می دهند چگونه است؟
32.به چه میزان از ارزش اجتماعی کار خود رضایت دارید؟
33.رابطه کاری و میزان رضایت شما از همکارانتان چگونه است؟
34.به چه میزان از نحوه تقسیم کار در واحد خود راضی هستید؟
35.میزان رضایت شما از طرح تحول نظام سلامت چگونه است؟
36.میزان رضایت شما از شغلی که دارید چگونه است؟
37.به چه میزان از کار و ارتباط آن با زندگی شخصی خود راضی هستید؟
38.میزان رضایت کلی شما از کار در این مرکز درمانی چگونه است؟
پیشنهادات و انتقادات