ارزیابی مهارت های تخصصی تکنسین هوشبری

توضیح هر پروسیجر بریا بیمار و نحوه ارتباط درمانیمناسب قبل زا بیهوشی و تطبیق پرونده با بیمار( ساده و به زبان بیمار، گشاده رویی، معرفی خود به بیمار و شناسایی بیمار- بررسی پرونده)
مرتب بودن و چک ترالی بیهوشی متناسب با نوع عمل
بررسی ماشین بیهوشی و تنظیم آن طبق دستور متناسب با نوع عمل
کنترل و مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار قبل از عمل و ثبت آن (تکنیک صحیح- بررسی پرونده)
اصول صحیح دارو دان و تزریقات(گرفتن IV ، آماده کردن دارو، تنظیم سرم)
رعایت اصول صحیح تعبیه NGtube
ساکشن به موقع ترشحات بیمار و رعایت اصول ساکشن نمودن
انواع نمونه گیری و اصول صحیح چک آزمایشات و پرونده بیمار
اصول ثبت چارت بیهوشی هنگام عمل و نحوه صحیح گزارش نویسی در پرونده
اصول گرفتن شرح حال و سابقه بیماری بصورت کلامی قبل از بیهوشی
نحوه صحیح درخواست خون و فرآورده های خونی
بررسی راه هوایی بیمار برای انتوباسیون
کنترل و ثبت I&O بیمار
اصول صحیح اکسیژن تراپی
اصول صحیح انجام CPR
اصول صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی
اشنایی کامل با اصول محاسبات دارویی(دوپامین، نیتروگلیسیرین، دوبوتامین و...)
آشنایی کامل با دارو وتجهیزات ترالی اورژانس
نحوه کار با الکتروشوک
نحوه کار با پمپ سرم و پمپ سرنگ
نحوه کار با دستگاه بیهوشی
نحوه کار با دستگاه گلوکومتر
مهارت در انتوباسیون بیمار و کار با لارنگوسکوپ
هماهنگی با متخصص بیهوشی و جراح
همراهی، کنترل و تحویل بیمار به ریکاوری
اصول محافظت از خود در برابراشعه و عوامل تهدید کننده (کوتر، برق گرفتگی و مواد شیمیایی)
اصول حفاظت از بیمار حامله و جلوگیری از موارد تهدید کننده حاملگی
هماهنگ بودن با تیم جراحی و بررسی شرایط بیمار حین عمل