ارتباط مستقیم با ریاست محترم بیمارستان

نام ونام خانوادگی :
شماره تماس :
نام بخش بستری :
نام پزشک معالج :
نحوه درمان :
برخورد کارکنان (پرستار):
برخورد کارکنان(خدمتگزار):
عنوان موضوع :
طرح موضوع (پیشنهاد یا انتقاد یا قدردانی) :