ارتباط الکترونیکی با رئیس دانشگاه

سمت
نام و نام خانوادگی
نام شهر
پست الکترونیک
تلفن همراه
آیا درخواست ملاقات عمومی دارید
کد ملی ( در صورت درخواست ملاقات حضوری تکمیل گردد)
شرح مشکل درخواستی
ارسال فایل و مستندات