گزارش مردم ، انجمن های مردم نهاد و کارکنان

در اجرای اصل هشتم از قانون اساسی کشور ، یکی از اصلی ترین راهکار کشف فساد و ارتقاء سلامت اداری استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد است. لطفا با نیت خیر و بدون هر گونه غرض ورزی در صورت مشاهده موارد فساد اداری در واحد های تابعه دانشگاه گزارش نمایید

نام و نام خانوادگی و یا انجمن
شماره تماس
موضوع گزارش
خلاصه گزارش
ارسال مستندات
حوزه و یا فرد مورد گزارش