چک لیست بازرسی عمومی برای نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی هوشمند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

محل بازدید ....
تاریخ بازرسی ....
آیا از ورود و حضور مراجعین و کارکنان دارای علائم بیماری به محل جلوگیری به عمل می آید؟
آیا متصدی/ مالک/ مدیر/ کارفرما در سامانه salamat.behdasht.gov.ir ثبت نام کرده ‌است؟
آیا QR code ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع در معرض دید و دسترس مراجعان و کارکنان نصب شده است؟
در صورت داشتن QR code عکس آن را ارسال بفرمایید
آیا امکانات مربوط به شست شو و یا ضدعفونی دست در محل وجود دارد؟
آیا از کارتخوان یا روش‌های الکترونیکی دیگرجهت حذف مبادلات پول نقد استفاده می‌شود؟
آیا شاغلین از ماسک تنفسی به صورت صحیح استفاده می‌کنند؟
آیا متصدی/ مالک/ مدیر/ کارفرما از ارائه خدمات به کسانی که از ماسک تنفسی به صورت صحیح استفاده نمی نمایند، خودداری می نماید؟
آیا مدیریت فاصله‌گذاری (خط‌کشی، حفاظ و نظایر آن) انجام شده‌است؟
آیا فاصله حداقل یک متر بین کارکنان (در نقاط مختلف محل) رعایت شده‌است؟
آیا فاصله حداقل یک متر بین خدمت گیرندگان رعایت شده‌است؟
آیا متصدی/ مالک/ مدیر/ کارفرما از ارائه خدمات به کسانی که فاصله گذاری را رعایت نمی نمایند خودداری می نماید؟
آیا متصدی ظرفیت پذیرش 30 درصد را رعایت می کند؟
captcha image