News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٦/٣١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی فهرست پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/39864/فهرست پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه ١٣٩٦/٧/١٧ پیام تسلیت به جناب آقای دکتر حامد مرتضوی و سرکار خانم طباطبایی چهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/33298/پیام تسلیت به جناب آقای دکتر حامد مرتضوی و سرکار خانم طباطبایی چهر ١٣٩٥/١١/٢٧ پیام تسلیت به جناب آقای دکتر حامد مرتضوی و سرکار خانم طباطبایی چهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/33297/پیام تسلیت به جناب آقای دکتر حامد مرتضوی و سرکار خانم طباطبایی چهر ١٣٩٥/١١/٢٧ تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/30369/تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس ١٣٩٥/٩/١٧ سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه در اولین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده در دانشگاه علوم پزشکی رشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/29813/سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه در اولین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده در دانشگاه علوم پزشکی رشت ١٣٩٥/٨/٢٤ روز جهانی سالمندان گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27799/روز جهانی سالمندان گرامی باد ١٣٩٥/٧/١٠ پیام مدیر مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی به مناسبت روز جهانی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/27797/پیام مدیر مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی به مناسبت روز جهانی سالمندان ١٣٩٥/٧/١٠ شروع به کار اولین عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26116/شروع به کار اولین عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی ١٣٩٥/٥/٢٣ انتصاب دکتر حامد مرتضوی به عنوان عضو کارگروه تخصصی پرستاری سالمندی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26107/انتصاب دکتر حامد مرتضوی به عنوان عضو کارگروه تخصصی پرستاری سالمندی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٥/٥/٢٣ دعوت از مدیر مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی برای حضور در کمیته علمی سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/26109/دعوت از مدیر مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی برای حضور در کمیته علمی سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٥/٥/٢٣ سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه در پنل تخصصی همایش دو روزه توانمندسازی اساتید و مربیان پرستاری سالمندی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/25727/سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه در پنل تخصصی همایش دو روزه توانمندسازی اساتید و مربیان پرستاری سالمندی کشور ١٣٩٥/٥/٢ انتخاب دکتر حامد مرتضوی به عنوان عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل کشوری سقوط در سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/25728/انتخاب دکتر حامد مرتضوی به عنوان عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل کشوری سقوط در سالمندان ١٣٩٥/٥/٢ چاپ کتاب سقوط در سالمندان؛ راهنمای پیشگیری از زمین خوردگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/18770/چاپ کتاب سقوط در سالمندان؛ راهنمای پیشگیری از زمین خوردگی ١٣٩٥/٢/١٨ برگزاری کارگاه کشوری شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/18768/برگزاری کارگاه کشوری شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ١٣٩٥/٢/١٨ تصویب سه پروپوزال در حیطه پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/17913/تصویب سه پروپوزال در حیطه پرستاری سالمندی ١٣٩٤/١٢/٢٤ سومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/17333/سومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی برگزار شد سومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی بیست و چهارم بهمن برگزار شد. ١٣٩٤/١١/٢٦ برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16439/برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی اولین جلسه شورای پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی برگزار شد. ١٣٩٤/١٠/١٣ اولین جلسه اعضای هیات علمی دانشگاه در مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16398/اولین جلسه اعضای هیات علمی دانشگاه در مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی ١٣٩٤/١٠/٩ انتخاب مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان فوکال پوینت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16376/انتخاب مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان فوکال پوینت ١٣٩٤/١٠/٧ حضور مدیر مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه در جلسه تهیه بسته سیاستی مراقبت های پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16341/حضور مدیر مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه در جلسه تهیه بسته سیاستی مراقبت های پرستاری سالمندی ١٣٩٤/١٠/٦ جلسه رئیس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی با معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/16113/جلسه رئیس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی با معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان ١٣٩٤/٩/٢٨ دومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/15910/دومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی برگزار شد دومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی چهاردهم آذرماه برگزار شد. ١٣٩٤/٩/١٨ آغاز به کار مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/15909/آغاز به کار مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی امروز آغاز به کار نمود. ١٣٩٤/٩/١٨ آغاز به کار مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/15908/آغاز به کار مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی امروز با حضور آقای دکتر حامد مرتضوی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی آغاز به کار نمود. ١٣٩٤/٩/١٨ برگزاری دومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی در آذرماه 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/14518/برگزاری دومین جلسه کارگاه آسیب شناسی روانی دوره سالمندی در آذرماه 94 ١٣٩٤/٨/٢٦ آمادگی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی جهت آموزش رایگان آسیب شناسی اجتماعی سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/14504/آمادگی مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی جهت آموزش رایگان آسیب شناسی اجتماعی سلامت سالمندان ١٣٩٤/٨/٢٦ سایت مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه آغاز به کار کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/13947/سایت مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی دانشگاه آغاز به کار کرد از امروز هفدهم آبان ماه سایت مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی شروع به کار کرد. ١٣٩٤/٨/١٧