News RSS Feed fa-IR ١٤٠١/٧/١٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت توسعه و تحول اداری ( کاربر خانم رضایی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84561/برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» دوره آموزشی ایستگاهی مدیران «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» در محل بیمارستان امام حسن(ع) طبقه ششم برگزار گردید ١٤٠١/٦/٢٢ برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84560/برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» دوره آموزشی ایستگاهی مدیران «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» در محل بیمارستان امام حسن(ع) طبقه ششم برگزار گردید ١٤٠١/٦/٢٢ برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84559/برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» دوره آموزشی ایستگاهی مدیران «آشنایی با آیین نامه اداری ،استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی» در محل بیمارستان امام حسن (ع) طبقه ششم برگزار گردید ١٤٠١/٦/٢٢ برگزاری آزمون اختصاصی دوره توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84431/برگزاری آزمون اختصاصی دوره توجیهی بدو خدمت آزمون اختصاصی دوره توجهی بدو خدمت در محل بیمارستان های امام رضا (ع) و امام حسن(ع) برگزار گردید ١٤٠١/٦/١٤ برگزاری آزمون اختصاصی دوره توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84430/برگزاری آزمون اختصاصی دوره توجیهی بدو خدمت آزمون اختصاصی دوره توجیهی بدو خدمت در محل بیمارستان های امام رضا(ع) و امام حسن(ع) برگزار گردید ١٤٠١/٦/١٤ برگزاری دوره آموزشی آيين نگارش و مكاتبات اداري(تخصصي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84429/برگزاری دوره آموزشی آيين نگارش و مكاتبات اداري(تخصصي) دوره آموزشی آيين نگارش و مكاتبات اداري(تخصصي) در محل بیمارستان امام علی (ع) تالار شهید آوینی برگزار گردید ١٤٠١/٦/١٤ برگزاری دوره آموزشی آيين نگارش و مكاتبات اداري(تخصصي) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84428/برگزاری دوره آموزشی آيين نگارش و مكاتبات اداري(تخصصي) دوره آموزشی آيين نگارش و مكاتبات اداري(تخصصي) در محل بیمارستان امام علی (ع) تلار شهید آوینی برگزار گردید ١٤٠١/٦/١٤ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83768/برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دوره آموزشی آشنایی با آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل برای همکاران محترم کارگزینی در محل سالن شهید نودهی برگزار گردید ١٤٠١/٥/١٠ برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی مدیران با عنوان« آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/82546/برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی مدیران با عنوان« آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی» دوره آموزشی ایستگاهی مدیران با عنوان« آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی» در محل بیمارستان امام حسن (ع) برگزار گردید ١٤٠١/٣/١٢ برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی مدیران با عنوان« آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/82545/برگزاری دوره آموزشی ایستگاهی مدیران با عنوان« آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی» دوره آموزشی ایستگاهی مدیران با عنوان« آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی»در مورخه 1401/03/11 در محل بیمارستان امام حسن (ع) برگزار گردید ١٤٠١/٣/١٢ برگزاری جلسه بازبینی شرح وظایف حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و عناوین دانشکده های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/82396/برگزاری جلسه بازبینی شرح وظایف حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و عناوین دانشکده های آموزشی اولین جلسه بازبینی شرح وظایف حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و عناوین پستی دانشکده های آموزشی دانشگاه در مورخ 1401/03/07 در محل سالن اندیشه با حضور متولیان امر برگزار گردید و تصمیماتی در این خصوص گرفته شد ١٤٠١/٣/٨ برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/82007/برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ١٤٠١/٢/٢٦ برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/82006/برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان های وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ١٤٠١/٢/٢٦ برگزاری نخستین جشنواره مدیریت دانش (ثبت تجربه، نظام پیشنهادات) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/81245/برگزاری نخستین جشنواره مدیریت دانش (ثبت تجربه، نظام پیشنهادات) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نخستین جشنواره مدیریت دانش (ثبت تجربه، نظام پیشنهادات) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی در محل سالن شهید نودهی برگزار گردید ١٤٠١/١/٣٠ برگزاری نخستین جشنواره مدیریت دانش (ثبت تجربه، نظام پیشنهادات) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/81244/برگزاری نخستین جشنواره مدیریت دانش (ثبت تجربه، نظام پیشنهادات) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نخستین جشنواره مدیریت دانش (ثبت تجربه، نظام پیشنهادات) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی در محل سالن شهید نودهی برگزار گردید ١٤٠١/١/٣٠ برگزاری جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی دانشگاه در سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/81180/برگزاری جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی دانشگاه در سال 1401 جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی دانشگاه در سال1401 در محل سالن شهید رجائی برگزار گردید ١٤٠١/١/٢٨ برگزاری جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی دانشگاه در سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/81179/برگزاری جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی دانشگاه در سال 1401 جلسه کمیته اجرایی آموزش و توانمند سازی دانشگاه در سال1401 در محل سالن شهید رجائی برگزار گردید ١٤٠١/١/٢٨ برگزاری جلسه بازبینی و تهیه مجموعه شرح وظایف پست های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80998/برگزاری جلسه بازبینی و تهیه مجموعه شرح وظایف پست های دانشگاه جلسه بازبینی و تهیه مجموعه شرح وظایف پست های در محل دفتر مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار گردید ١٤٠١/١/٢٢ برگزاری جلسه بازبینی و تهیه مجموعه شرح وظایف پست های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80996/برگزاری جلسه بازبینی و تهیه مجموعه شرح وظایف پست های دانشگاه جلسه بازبینی و تهیه مجموعه شرح وظایف پست های در محل دفتر مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار گردید ١٤٠١/١/٢٢ برگزاری جلسه وبینار شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80469/برگزاری جلسه وبینار شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران جلسه وبینار شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران با همکاران محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در محل دفتر مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه در مورخه 1400/12/24 در ساعت 9:30 برگزار گردید ١٤٠٠/١٢/٢٤ برگزاری جلسه شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80468/برگزاری جلسه شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران جلسه وبینار شیوه نامه تبدیل وضعیت ایثارگران با همکاران محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در محل دفتر مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه در مورخه 1400/12/24 در ساعت 9:30 برگزار گردید ١٤٠٠/١٢/٢٤ برگزاری دوره آموزشی سامانه مهندسی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80151/برگزاری دوره آموزشی سامانه مهندسی مشاغل دوره آموزشی سامانه مهندسی مشاغل در مورخه 8/12/1400 در محل سالن اندیشه معاونت آموزشی برگزار گردید ١٤٠٠/١٢/٩ برگزاری پنجمین کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80035/برگزاری پنجمین کمیته اجرایی مهندسی مشاغل پنجمین کمیته اجرایی مهندسی مشاغل در تاریخ 1400/12/02 در محل دفتر معاون محترم توسعه مدیریت،منابع وبرنامه ریزی دانشگاه تشکیل گردید ١٤٠٠/١٢/٣ تالیف کتاب نظام اداری در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80030/تالیف کتاب نظام اداری در حوزه سلامت تالیف کتاب نظام اداری در حوزه سلامت ١٤٠٠/١٢/٣ تالیف کتاب نظام اداری در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/80029/تالیف کتاب نظام اداری در حوزه سلامت تالیف کتاب نظام اداری در حوزه سلامت ١٤٠٠/١٢/٣ میلاد پربرکت حضرت علی (ع) بر تمامی شیعیان مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/79912/میلاد پربرکت حضرت علی (ع) بر تمامی شیعیان مبارک باد میلاد پر برکت حضرت علی (ع) بر تمامی شیعیان مبارک ١٤٠٠/١١/٢٥ ولادت حضرت فاطمه(س) روز زن و مادر مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/79537/ولادت حضرت فاطمه(س) روز زن و مادر مبارک ولادت حضرت فاطمه(س) روز زن و مادر مبارک ١٤٠٠/١١/٢ برگزاری جلسه اختصاص پست نیروهای ایثارگران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/79273/برگزاری جلسه اختصاص پست نیروهای ایثارگران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جلسه ی مربوط به پستهای تبدیل وضعیت ایثارگران محترم در مورخه 1400/10/20 با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید. ١٤٠٠/١٠/٢٠ شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س)تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/79223/شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س)تسلیت باد شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س)تسلیت باد ١٤٠٠/١٠/١٥ برگزاری ششمین جلسه ارزیابی عملکرد 1400 دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/79060/برگزاری ششمین جلسه ارزیابی عملکرد 1400 دانشگاه ششمین جلسه ارزیابی عملکرد 1400 به صورت وبینار توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی استان در ساعت 9 صبح برگزار گردید ١٤٠٠/١٠/٨ برگزاری جلسه برنامه نیاز سنجی 1401واحد آموزش کارکنان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/79048/برگزاری جلسه برنامه نیاز سنجی 1401واحد آموزش کارکنان دانشگاه جلسه نیازسنجی 1401 واحد آموزش کارکنان در محل سالن اندیشه معاونت آموزشی برگزار گردید ١٤٠٠/١٠/٨ دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78846/دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در محل سالن شهید رجائی دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٩/٢٨ دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78841/دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در محل سالن شهید رجائی دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٩/٢٨ ولادت حضرت زینب (ع)و روز پرستار گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78593/ولادت حضرت زینب (ع)و روز پرستار گرامی باد ولادت حضرت زینب (ع)و روز پرستار گرامی باد ١٤٠٠/٩/١٨ برگزاری جلسه کمیته آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78559/برگزاری جلسه کمیته آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جلسه کمیته آزمون بهورزی در مورخه 1400/09/17 در محل سالن اندیشه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٩/١٧ برگزاری جلسه کمیته آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78557/برگزاری جلسه کمیته آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جلسه کمیته آزمون بهورزی در مورخه 1400/09/17 در محل سالن اندیشه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٩/١٧ استقبال از خانواده محترم شهید گمنام با حضور مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و کارکنان حوزه معاونت توسعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78413/استقبال از خانواده محترم شهید گمنام با حضور مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و کارکنان حوزه معاونت توسعه دانشگاه استقبال از خانواده محترم شهید گمنام با حضور مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و کارکنان حوزه معاونت توسعه دانشگاه ١٤٠٠/٩/١٠ برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78410/برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان جلسه ارزیابی عملکرد کارکنان در مورخه 1400/09/09 در محل مرکز آموزش مجازی واقع در ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی برگزار گردید ١٤٠٠/٩/١٠ برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78409/برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان جلسه ارزیابی عملکرد کارکنان در مورخه 1400/09/09 در محل مرکز آموزش مجازی واقع در ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی برگزار گردید ١٤٠٠/٩/١٠ انتصاب معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78344/انتصاب معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طی حکمی از سوی دکتر «سید جواد پورنقی» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه منصوب شد. ١٤٠٠/٩/٨ بازدید مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78090/بازدید مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از شهرستان راز و جرگلان بازدید مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از شهرستان راز و جرگلان ١٤٠٠/٨/٢٦ بازدید مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78089/بازدید مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از شهرستان راز و جرگلان بازدید مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از شهرستان راز و جرگلان ١٤٠٠/٨/٢٦ شهادت حضرت فاطمه(س) بر عموم شعیان تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/78055/شهادت حضرت فاطمه(س) بر عموم شعیان تسلیت باد شهادت حضرت فاطمه(س) بر عموم شعیان تسلیت باد ١٤٠٠/٨/٢٥ برگزاری جلسه وبینار دوره ی توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدیدالاستخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77856/برگزاری جلسه وبینار دوره ی توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدیدالاستخدام جلسه وبینار دوره ی توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدیدالاستخدام در روز شنبه مورخه 1400/8/15 برگزار گردید ١٤٠٠/٨/١٥ برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری با موضوع پدافند غیرعامل برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77799/برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری با موضوع پدافند غیرعامل برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری با موضوع پدافند غیرعامل برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٠/٨/١٢ برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری با موضوع پدافند غیرعامل برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77798/برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری با موضوع پدافند غیرعامل برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری با موضوع پدافند غیرعامل برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٠/٨/١٢ برگزاری دوره ی آموزشی گزارش گيري از سامانه حضور و غياب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77792/برگزاری دوره ی آموزشی گزارش گيري از سامانه حضور و غياب جلسه گزارش گيري از سامانه حضور و غياب در مورخه 1400/08/11 در محل مرکز آموزش مجازی واقع در ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی برگزار گردید ١٤٠٠/٨/١٢ برگزاری دوره ی آموزشی گزارش گيري از سامانه حضور و غياب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77791/برگزاری دوره ی آموزشی گزارش گيري از سامانه حضور و غياب جلسه گزارش گيري از سامانه حضور و غياب در مورخه 1400/08/11 در محل مرکز آموزش مجازی واقع در ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی برگزار گردید ١٤٠٠/٨/١٢ ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77483/ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد ١٤٠٠/٧/٢٨ ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد معاونت غذا و دار دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77445/ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد معاونت غذا و دار دانشگاه ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد معاونت غذا و دار دانشگاه ١٤٠٠/٧/٢٧ ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد معاونت غذا و دار دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77444/ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد معاونت غذا و دار دانشگاه ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد معاونت غذا و دار دانشگاه ١٤٠٠/٧/٢٧ برگزاری دوره ی آموزشی آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77300/برگزاری دوره ی آموزشی آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري دوره ی آموزشی آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري در محل بیمارستان امام علی (ع) در تالار شهید آوینی برگزار گردید ١٤٠٠/٧/٢٠ برگزاری دوره ی آموزشی آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77299/برگزاری دوره ی آموزشی آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري دوره ی آموزشی آشنايي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري در محل بیمارستان امام علی(ع) تالار شهید آوینی برگزار گردید ١٤٠٠/٧/٢٠ ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77252/ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ١٤٠٠/٧/١٨ ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77251/ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ابلاغ تشکیلات تفصیلی ستاد اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ١٤٠٠/٧/١٨ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در محل بیمارستان بنت الهدی در مورخ 11/7/1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77120/برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در محل بیمارستان بنت الهدی در مورخ 11/7/1400 جلسه پرسش و پاسخ در محل بیمارستان بنت الهدی در مورخ 1400/07/11 برگزار گردید ١٤٠٠/٧/١٢ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در محل بیمارستان بنت الهدی در مورخ 11/7/1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77118/برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در محل بیمارستان بنت الهدی در مورخ 11/7/1400 جلسه پرسش و پاسخ در محل بیمارستان بنت الهدی در مورخه 1400/07/11 برگزار گردید ١٤٠٠/٧/١٢ رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت دو اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77105/رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت دو اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت دو اختر تابناک امامت و ولایت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد ١٤٠٠/٧/١٢ برگزاري دومين جلسه كميته مهندسي مشاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77053/برگزاري دومين جلسه كميته مهندسي مشاغل دانشگاه برگزاري دومين جلسه كميته مهندسي مشاغل در محل دفتر معاونت محترم توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشگاه برگزار گرديد ١٤٠٠/٧/١١ برگزاري دومين جلسه كميته مهندسي مشاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/77052/برگزاري دومين جلسه كميته مهندسي مشاغل دانشگاه دومين جلسه كميته مهندسي مشاغل در محل دفتر معاونت محترم توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي دانشگاه برگزار گرديد ١٤٠٠/٧/١١ برگزاری جلسه وبینار در خصوص تبدیل وضع مشمولین ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76977/برگزاری جلسه وبینار در خصوص تبدیل وضع مشمولین ایثارگران جلسه وبینار در خصوص تبدیل وضع مشمولین ایثارگران در محل دفتر مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٧/٧ برگزاری جلسه وبینار در خصوص تبدیل وضع مشمولین ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76975/برگزاری جلسه وبینار در خصوص تبدیل وضع مشمولین ایثارگران جلسه وبینار در خصوص تبدیل وضع مشمولین ایثارگران در محل دفتر مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٧/٧ برگزاری جلسه جایریزی چارت اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76887/برگزاری جلسه جایریزی چارت اورژانس پیش بیمارستانی جلسه جایریزی چارت اورژانس پیش بیمارستانی در محل سازمان اورژانس دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٧/٤ برگزاری جلسه جایریزی چارت اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76884/برگزاری جلسه جایریزی چارت اورژانس پیش بیمارستانی جایریزی چارت اورژانس پیش بیمارستانی در محل سازمان اورژانس دانشگاه برگزار گردید ١٤٠٠/٧/٤ اربعین حسینی تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76879/اربعین حسینی تسلیت باد اربعین حسینی تسلیت باد ١٤٠٠/٧/٤ برگزاری جلسه بررسی ساختار بیمارستان امام علی( ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76694/برگزاری جلسه بررسی ساختار بیمارستان امام علی( ع) جلسه بررسی ساختار بیمارستان امام علی( ع) در محل سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید ١٤٠٠/٦/٢٩ برگزاری جلسه بررسی ساختار بیمارستان امام علی( ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76693/برگزاری جلسه بررسی ساختار بیمارستان امام علی( ع) جلسه بررسی ساختار بیمارستان امام علی( ع) در محل سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید ١٤٠٠/٦/٢٩ بازنگری تشکیلات تفضیلی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76646/بازنگری تشکیلات تفضیلی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه دانشگاه بازنگری تشکیلات تفضیلی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه دانشگاه ١٤٠٠/٦/٢٧ بازنگری تشکیلات تفضیلی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76645/بازنگری تشکیلات تفضیلی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه دانشگاه بازنگری تشکیلات تفضیلی اعضای هیات علمی دانشکده های تابعه دانشگاه ١٤٠٠/٦/٢٧ برگزاری جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76467/برگزاری جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در محل سالن شهید رجایی برگزار گردید ١٤٠٠/٦/١٠ برگزاری جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76466/برگزاری جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در محل سالن شهید رجایی برگزار گردید ١٤٠٠/٦/١٠ جلسه وبینار تبیین اجرای بسته توجهی بدو خدمت ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76462/جلسه وبینار تبیین اجرای بسته توجهی بدو خدمت ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه وبینار تبیین اجرای بسته توجهی بدو خدمت ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید ١٤٠٠/٦/١٠ جلسه وبینار تبیین اجرای بسته توجهی بدو خدمت ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76461/جلسه وبینار تبیین اجرای بسته توجهی بدو خدمت ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه وبینار تبیین اجرای بسته توجهی بدو خدمت ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید ١٤٠٠/٦/١٠ تاسوعا و عاشورای حسینی تسیلت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76247/تاسوعا و عاشورای حسینی تسیلت باد تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد ١٤٠٠/٥/٣٠ جلسه آموزش سامانه مهندسي مشاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76191/جلسه آموزش سامانه مهندسي مشاغل دانشگاه جلسه آموزش سامانه مهندسي مشاغل و پرسش و پاسخ در خصوص كليه امورات مهندسي مشاغل اعم از ارتقاء طبقات ، رتبه هاي شغلي ، درج مدارك تحصيلي و تغيير عناوين در شبكه بهداشت و درمان شهرستان رازوجرگلان ( واحد كارگزيني ) مورخ 18 / 5 / 1400 برگزار گرديد . ١٤٠٠/٥/٢٣ جلسه آموزش سامانه مهندسي مشاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76190/جلسه آموزش سامانه مهندسي مشاغل دانشگاه جلسه آموزش سامانه مهندسي مشاغل و پرسش و پاسخ در خصوص كليه امورات مهندسي مشاغل اعم از ارتقاء طبقات ، رتبه هاي شغلي ، درج مدارك تحصيلي و تغيير عناوين در شبكه بهداشت و درمان شهرستان رازوجرگلان ( واحد كارگزيني ) مورخ 18 / 5 / 1400 برگزار گرديد ١٤٠٠/٥/٢٣ پيرو ابلاغ كتاب مشاغل عمومي و اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدينوسيله كتاب عناوين پستها و مشاغل خوزه سلامت همراه با سطح مشاغل جهت بهره برداري ارسال مي گردد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76152/پيرو ابلاغ كتاب مشاغل عمومي و اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدينوسيله كتاب عناوين پستها و مشاغل خوزه سلامت همراه با سطح مشاغل جهت بهره برداري ارسال مي گردد. پيرو ابلاغ كتاب مشاغل عمومي و اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدينوسيله كتاب عناوين پستها و مشاغل خوزه سلامت همراه با سطح مشاغل جهت بهره برداري ارسال مي گردد. ١٤٠٠/٥/١٩ برگزاری جلسه گزارش گیری از سامانه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76150/برگزاری جلسه گزارش گیری از سامانه پرسنلی جلسه گزارش گیری از سامانه پرسنلی در بیمارستان امام علی (ع) (در سالن شهید آوینی) در مورخه 1400/05/17لغایت 1400/05/18 برگزار گردید ١٤٠٠/٥/١٩ حلول ماه محرم ماه عزا و نزول مصائب بر اهل البیت (ع) تسلیت و تعزیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76111/حلول ماه محرم ماه عزا و نزول مصائب بر اهل البیت (ع) تسلیت و تعزیت باد حلول ماه محرم ماه عزا و نزول مصائب بر اهل البیت (ع) تسلیت و تعزیت باد ١٤٠٠/٥/١٧ عید غدیر خم مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/75946/عید غدیر خم مبارک عید غدیر خم مبارک ١٤٠٠/٥/٦