News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٩/١٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت دانشکده دندان پزشکی بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی استراتژی دانشکده ه دندانپزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/76746/استراتژی دانشکده ه دندانپزشکی بجنورد ١٤٠٠/٦/٣٠ دانشکده دندان پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/71428/دانشکده دندان پزشکی بجنورد دانشکده دندان پزشکی،دارای 29هیئت علمی و بیش از 211 دانشجو با کادر درمانی و متخصص دندان پزشکی ١٣٩٩/٩/١٩