News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/١/٢٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره آموزش مداوم دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " مدیریت زخم " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93781/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " مدیریت زخم " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٥/٢٣ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " مروری بر کاربردهای نانوذرات در سیستهای دارورسانی و سمیت آنها " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93777/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " مروری بر کاربردهای نانوذرات در سیستهای دارورسانی و سمیت آنها " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٥/١٤ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93775/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٥/١٤ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " تفسیرالکتروکاردیوگرافی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93774/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " تفسیرالکتروکاردیوگرافی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٥/١٤ برگزاری وبینار " انواع تریاژ بیماران (عفوني،ESI، بحران) " 1 مرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93789/برگزاری وبینار " انواع تریاژ بیماران (عفوني،ESI، بحران) " 1 مرداد ماه ١٤٠٢/٤/٢٠ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " بررسی اثرات عفونت های ناشی از ویروسHPV " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93784/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " بررسی اثرات عفونت های ناشی از ویروسHPV " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٤/٧ برگزاری وبینار " فارماکولوژی داروهای پارکینسون " 11 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93788/برگزاری وبینار " فارماکولوژی داروهای پارکینسون " 11 تیر ماه ١٤٠٢/٤/١ برگزاری وبینار " تازه های بلوغ زودرس در کودکان " 31 خرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93787/برگزاری وبینار " تازه های بلوغ زودرس در کودکان " 31 خرداد ماه ١٤٠٢/٣/٢٤ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " مالاریا " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/93773/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " مالاریا " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٣/٩ برگزاری وبینار " گرمازدگی " 24 اردیبهشت ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/91226/برگزاری وبینار " گرمازدگی " 24 اردیبهشت ماه ١٤٠٢/٢/٢٠ برگزاری وبینار "مدیریت بحران وکنترل خشم " 19 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/91023/برگزاری وبینار "مدیریت بحران وکنترل خشم " 19 اردیبهشت ماه 1402 ١٤٠٢/٢/١٧ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " بررسی کووید 19 از دیدگاه مولکولی و بالینی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/90675/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " بررسی کووید 19 از دیدگاه مولکولی و بالینی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٢/١١ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " Brain Ct Scanسی تی اسکن مغز " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/90671/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " Brain Ct Scanسی تی اسکن مغز " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠٢/٢/١٠ برگزاری وبینار " مسمومیت های شایع " 12 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/90844/برگزاری وبینار " مسمومیت های شایع " 12 اردیبهشت ماه 1402 ١٤٠٢/٢/٢ برگزاری وبینار " مدیریت خونریزی های زایمانی " 21 فروردین ماه 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88518/برگزاری وبینار " مدیریت خونریزی های زایمانی " 21 فروردین ماه 1402 ١٤٠١/١٢/٢٢ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " تب و تشنج در کودکان " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/89069/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " تب و تشنج در کودکان " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/١٢/١٥ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " خودکشی(تعاریف، تاریخچه، پیشگیری و درمان) " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/89075/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " خودکشی(تعاریف، تاریخچه، پیشگیری و درمان) " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/١٢/١٥ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " ضایعات سفید مخاط دهان " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/89072/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " ضایعات سفید مخاط دهان " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/١٢/١٥ برگزاری وبینار " قصور پزشکی و آموزه های قانونی " 8 اسفند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/90669/برگزاری وبینار " قصور پزشکی و آموزه های قانونی " 8 اسفند ١٤٠١/١٢/٢ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " تکنیک:Real Time PCR" در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88704/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " تکنیک:Real Time PCR" در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/١١/٣٠ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " ارزیابی سلامت جنین " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88703/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " ارزیابی سلامت جنین " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/١١/٣٠ برگزاری وبینار " مراقبت پرستاری در ترومای قفسه سینه، شکم و ستون فقرات " 16 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88582/برگزاری وبینار " مراقبت پرستاری در ترومای قفسه سینه، شکم و ستون فقرات " 16 اسفند ماه ١٤٠١/١١/٢٦ برگزاری وبینار " کلیات عوارض ناخواسته دارویی،فارماکوویژلانس و خطاهای دارویی" 1 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88581/برگزاری وبینار " کلیات عوارض ناخواسته دارویی،فارماکوویژلانس و خطاهای دارویی" 1 اسفند ماه ١٤٠١/١١/٢٦ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88701/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/١١/٢٦ برگزاری وبینار " اهمیت تریاژ در اورژانسهای بیمارستانی " مورخه 2 اسفندماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88517/برگزاری وبینار " اهمیت تریاژ در اورژانسهای بیمارستانی " مورخه 2 اسفندماه ١٤٠١/١١/٢٥ برگزاری وبینار "مراقبت های پرستاری در مسمومیت ها " 13 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88524/برگزاری وبینار "مراقبت های پرستاری در مسمومیت ها " 13 اسفند ماه ١٤٠١/١١/٢٥ برگزاری وبینار " اصول مایع درمانی و دارودرمانی در کودکان و نوزادان " مورخه 30 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88484/برگزاری وبینار " اصول مایع درمانی و دارودرمانی در کودکان و نوزادان " مورخه 30 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٢٤ برگزاری برنامه حضوری (سمپوزیوم) "مراقبت و پیگیری شیرخواران پرخطر مرخص شده از بخش مراقبت های ویژه نوزدان فرایندهای ارزیابی ، غربالگری و پیگیری بیماری ها " مورخه 10 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88522/برگزاری برنامه حضوری (سمپوزیوم) "مراقبت و پیگیری شیرخواران پرخطر مرخص شده از بخش مراقبت های ویژه نوزدان فرایندهای ارزیابی ، غربالگری و پیگیری بیماری ها " مورخه 10 اسفند ماه ١٤٠١/١١/٢٣ برگزاری برنامه حضوری (سمپوزیوم) "مراقبت و پیگیری شیرخواران پرخطر مرخص شده از بخش مراقبت های ویژه نوزدان اصول و پیگیری شیرخواران پرخطر، پیگیری بیماری ها " مورخه 26 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88515/برگزاری برنامه حضوری (سمپوزیوم) "مراقبت و پیگیری شیرخواران پرخطر مرخص شده از بخش مراقبت های ویژه نوزدان اصول و پیگیری شیرخواران پرخطر، پیگیری بیماری ها " مورخه 26 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٢٢ برگزاری وبینار " سوء مصرف داروهای اعصاب و روان " 7 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88521/برگزاری وبینار " سوء مصرف داروهای اعصاب و روان " 7 اسفند ماه ١٤٠١/١١/٢٠ برگزاری وبینار " دندانپزشکی قانونی " 26 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88478/برگزاری وبینار " دندانپزشکی قانونی " 26 بهمن ماه ١٤٠١/١١/١٩ برگزاری وبینار " آموزه های پزشکی قانونی در پرستاری " 25 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88473/برگزاری وبینار " آموزه های پزشکی قانونی در پرستاری " 25 بهمن ماه ١٤٠١/١١/١٩ برگزاری وبینار " انواع تریاژ بیماران (عفوني،ESI، بحران) " مورخه 24 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88471/برگزاری وبینار " انواع تریاژ بیماران (عفوني،ESI، بحران) " مورخه 24 بهمن ماه ١٤٠١/١١/١٩ برگزاری وبینار " دارو و درمان چاقی در بزرگسالان " 17 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88456/برگزاری وبینار " دارو و درمان چاقی در بزرگسالان " 17 بهمن ماه ١٤٠١/١١/١٢ برگزاری وبینار " ملاحظات زیبایی درترمیمی وترمیم ضایعات غیرپوسیده سرویکالی " 10 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88450/برگزاری وبینار " ملاحظات زیبایی درترمیمی وترمیم ضایعات غیرپوسیده سرویکالی " 10 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٥ برگزاری برنامه حضوری "بیماری های آنفولانزا و کرونا ویروس" مورخه 10 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88454/برگزاری برنامه حضوری "بیماری های آنفولانزا و کرونا ویروس" مورخه 10 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٥ برگزاری وبینار " مدیریت راه هوایی، ونتیلاسیون " 9 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88445/برگزاری وبینار " مدیریت راه هوایی، ونتیلاسیون " 9 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٤ برگزاری برنامه حضوری "دانش افزایی دندانپزشکی با دیدگاه چند رشته ای " 6 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88424/برگزاری برنامه حضوری "دانش افزایی دندانپزشکی با دیدگاه چند رشته ای " 6 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٣ برگزاری وبینار " ارتباط با بیمار " 5 بهمن ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88421/برگزاری وبینار " ارتباط با بیمار " 5 بهمن ماه ١٤٠١/١١/٢ برگزاری وبینار " تعیین علت فوت و صدور جواز دفن " 28 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88516/برگزاری وبینار " تعیین علت فوت و صدور جواز دفن " 28 دی ماه ١٤٠١/١٠/٢٤ برگزاری برنامه حضوری " تشخیص ها و مراقبت های پرستاری در بیماران بخش داخلی " مورخه 17 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88418/برگزاری برنامه حضوری " تشخیص ها و مراقبت های پرستاری در بیماران بخش داخلی " مورخه 17 دی ماه ١٤٠١/١٠/١٤ برگزاری برنامه حضوری " تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی . اصول و روش های شیر دهی " مورخه 21 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/87213/برگزاری برنامه حضوری " تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی . اصول و روش های شیر دهی " مورخه 21 آذر ماه ١٤٠١/١٠/٥ برگزاری وبینار " ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی " 18 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/85214/برگزاری وبینار " ارزیابی و درمان اختلالات اضطرابی " 18 دی ماه ١٤٠١/١٠/٥ برگزاری کارگاه " تکنیک های انرژی عضلانی (MET ) و آزاد سازی بافت همبندی عضلانی ( Myofascial Release) تنه و کمربند شانه ای و لگنی " " 7 لغایت 9 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88416/برگزاری کارگاه " تکنیک های انرژی عضلانی (MET ) و آزاد سازی بافت همبندی عضلانی ( Myofascial Release) تنه و کمربند شانه ای و لگنی " " 7 لغایت 9 دی ماه ١٤٠١/١٠/٣ برگزاری وبینار " مراقبت های پیش از بارداری ، حین بارداری و پس از زایمان " 4 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88414/برگزاری وبینار " مراقبت های پیش از بارداری ، حین بارداری و پس از زایمان " 4 دی ماه ١٤٠١/١٠/١ برگزاری وبینار " تغذیه درمانی در اختلالات کاردیومتابولیک " 5 دی ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88415/برگزاری وبینار " تغذیه درمانی در اختلالات کاردیومتابولیک " 5 دی ماه ١٤٠١/١٠/١ برگزاری برنامه حضوری "خود مراقبتی و مدیریت دیابت و پیشگیری از عوارض آن" مورخه 26 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/88410/برگزاری برنامه حضوری "خود مراقبتی و مدیریت دیابت و پیشگیری از عوارض آن" مورخه 26 آذر ماه ١٤٠١/٩/٢٢ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " دو بینی (تشخیص و درمان ) " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/86519/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان " دو بینی (تشخیص و درمان ) " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/٩/١٥ برگزاری وبینار " اپیدمیولوژی , مرفولوژی و راه های تشخیص انگل های روده ای و لیشمانیوز " 21 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/87211/برگزاری وبینار " اپیدمیولوژی , مرفولوژی و راه های تشخیص انگل های روده ای و لیشمانیوز " 21 آذر ماه ١٤٠١/٩/١٤ برگزاری وبینار " ارزیابی و درمان اختلال افسردگی " 29 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/85213/برگزاری وبینار " ارزیابی و درمان اختلال افسردگی " 29 آذر ماه ١٤٠١/٩/١٤ برگزاری وبینار " بیماریها و داروهای گیاهی گوارشی از دیدگاه طب سنتی ایرانی " مورخه 16 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/87210/برگزاری وبینار " بیماریها و داروهای گیاهی گوارشی از دیدگاه طب سنتی ایرانی " مورخه 16 آذر ماه ١٤٠١/٩/١٢ دعوت از اعضای هیئت علمی بمنظور همکاری جهت برگزاری برنامه های غیر حضوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/86468/دعوت از اعضای هیئت علمی بمنظور همکاری جهت برگزاری برنامه های غیر حضوری ١٤٠١/٩/٥ برگزاری برنامه حضوری "بلوغ " 8 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/86047/برگزاری برنامه حضوری "بلوغ " 8 آذر ماه ١٤٠١/٩/١ برگزاری برنامه حضوری "مسمومیت با CO" مورخه 2 آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/86043/برگزاری برنامه حضوری "مسمومیت با CO" مورخه 2 آذر ماه ١٤٠١/٨/٢٥ جلسه هم اندیشی آموزش مداوم با دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/86379/جلسه هم اندیشی آموزش مداوم با دانشکده ی دندانپزشکی ١٤٠١/٨/٢٢ برگزاری کارگاه " لانگ ترم منوال تراپی " 27 لغایت 30 مهر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/85147/برگزاری کارگاه " لانگ ترم منوال تراپی " 27 لغایت 30 مهر ماه ١٤٠١/٧/٢٣ بارگذاری برنامه مجازی با عنوان "سلامت زنان و مردان در دوران منوپوز و آندروپوز " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/85190/بارگذاری برنامه مجازی با عنوان "سلامت زنان و مردان در دوران منوپوز و آندروپوز " در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/٧/١٩ جلسه هم اندیشی و بررسی پتانسیل آموزش مداوم جهت همکاری با مدیر گروههای آموزشی دانشکده ها با نمایندگان آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84886/جلسه هم اندیشی و بررسی پتانسیل آموزش مداوم جهت همکاری با مدیر گروههای آموزشی دانشکده ها با نمایندگان آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/٧/١١ برگزاری وبینار " اصول مایع درمانی و دارودرمانی در کودکان و نوزادان " 10 مهرماه 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84678/برگزاری وبینار " اصول مایع درمانی و دارودرمانی در کودکان و نوزادان " 10 مهرماه 1401 ١٤٠١/٦/٢٩ بارگذاری 3 برنامه مجازی در سامانه آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84592/بارگذاری 3 برنامه مجازی در سامانه آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/٦/٢٣ تجلیل از نمایندگان برتر آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84591/تجلیل از نمایندگان برتر آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/٦/٢٣ جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل و پتانسیل های آموزش مداوم با نمایندگان آموزش مداوم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84590/جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل و پتانسیل های آموزش مداوم با نمایندگان آموزش مداوم دانشگاه ١٤٠١/٦/٢٣ برگزاری وبینار " ملاحظات زیبایی درترمیمی وترمیم ضایعات غیرپوسیده سرویکالی " 11 مهرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84570/برگزاری وبینار " ملاحظات زیبایی درترمیمی وترمیم ضایعات غیرپوسیده سرویکالی " 11 مهرماه ١٤٠١/٦/٢٢ برگزاری وبینار " مدیریت هیپرمنوره درطب سنتی ایرانی " 28 شهریور ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84538/برگزاری وبینار " مدیریت هیپرمنوره درطب سنتی ایرانی " 28 شهریور ماه ١٤٠١/٦/١٦ برگزاری وبینار " انواع زخم های شایع دهانی و تشخیص کلینیکی و نحوه درمان آنها " 30 شهریور ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84540/برگزاری وبینار " انواع زخم های شایع دهانی و تشخیص کلینیکی و نحوه درمان آنها " 30 شهریور ماه ١٤٠١/٦/١٥ برگزاری وبینار " مدیریت دیابت و تغذیه " 16 شهریور ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84537/برگزاری وبینار " مدیریت دیابت و تغذیه " 16 شهریور ماه ١٤٠١/٦/٩ برگزاری وبینار "دارو درمانی تازهای بلوغ زودرس " 6 شهریور ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/84536/برگزاری وبینار "دارو درمانی تازهای بلوغ زودرس " 6 شهریور ماه ١٤٠١/٦/١ برگزاری وبینار " مراقبت های تغذیه در بیماران دیابتی و قلبی عروقی " 29 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83934/برگزاری وبینار " مراقبت های تغذیه در بیماران دیابتی و قلبی عروقی " 29 تیر ماه ١٤٠١/٥/٢٣ برگزاری وبینار " تجویز منطقی مصرف آنتی بیوتیک ها " 21 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83931/برگزاری وبینار " تجویز منطقی مصرف آنتی بیوتیک ها " 21 تیر ماه ١٤٠١/٥/٢٣ برگزاری وبینار " حقوق و قوانین پرستاری " 22 مرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83943/برگزاری وبینار " حقوق و قوانین پرستاری " 22 مرداد ماه ١٤٠١/٥/١٩ برگزاری وبینار "مدیریت بحران " 19 مرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83940/برگزاری وبینار "مدیریت بحران " 19 مرداد ماه ١٤٠١/٥/١٧ برگزاری وبینار "دارو درمانی پوکی استخوان " 11 مرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83939/برگزاری وبینار "دارو درمانی پوکی استخوان " 11 مرداد ماه ١٤٠١/٥/٨ برگزاری وبینار " کنترل و مدیریت بیماری دیابت " 10 مرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83938/برگزاری وبینار " کنترل و مدیریت بیماری دیابت " 10 مرداد ماه ١٤٠١/٥/٨ برگزاری وبینار " اصول کنترل عفونت " 8 مرداد ماه 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83937/برگزاری وبینار " اصول کنترل عفونت " 8 مرداد ماه 1401 ١٤٠١/٥/٥ برگزاری وبینار " دیستوشی " 4 مرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83935/برگزاری وبینار " دیستوشی " 4 مرداد ماه ١٤٠١/٥/٢ برگزاری وبینار " اصول صحیح تغذیه و تأثیر آن درسلامتی گروههای سنی " 28 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83933/برگزاری وبینار " اصول صحیح تغذیه و تأثیر آن درسلامتی گروههای سنی " 28 تیر ماه ١٤٠١/٤/٢٦ برگزاری وبینار " مراقبت پرستاری در ترومای قفسه سینه ، اندام ها و جمجمه" 20 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83929/برگزاری وبینار " مراقبت پرستاری در ترومای قفسه سینه ، اندام ها و جمجمه" 20 تیر ماه ١٤٠١/٤/١٨ برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83274/برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز آموزش مداوم ١٤٠١/٤/٥ برگزاری وبینار " فشار خون " 25 خرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83911/برگزاری وبینار " فشار خون " 25 خرداد ماه ١٤٠١/٣/٢٢ برگزاری وبینار "داروهای مورد استفاده در بیماریهای مغز و اعصاب کودکان " 1 خرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/83908/برگزاری وبینار "داروهای مورد استفاده در بیماریهای مغز و اعصاب کودکان " 1 خرداد ماه ١٤٠١/٢/٢٧