News RSS Feed fa-IR ١٤٠٢/٣/١٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (دام برکاته) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/74317/دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (دام برکاته) ١٤٠٠/٢/١ برگزاری دوره آموزش مجازی برای سمن ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/74266/برگزاری دوره آموزش مجازی برای سمن ها ١٤٠٠/١/٣١ اقلام مورد نیاز جهت مدیریت موج جدید همه گیری کووید19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/74191/اقلام مورد نیاز جهت مدیریت موج جدید همه گیری کووید19 ١٤٠٠/١/٢٨ ویدئو معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/74151/ویدئو معرفی ١٤٠٠/١/٢٥ پلاک کوبی ویلچرهای اهدائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/73880/پلاک کوبی ویلچرهای اهدائی ١٤٠٠/١/١٥ پلاک کوبی تشک های موّاج اهدایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/73879/پلاک کوبی تشک های موّاج اهدایی ١٤٠٠/١/١٥ وب سایت سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/73878/وب سایت سازمان های مردم نهاد ١٤٠٠/١/١٥ وب سایت سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir/Content/73877/وب سایت سازمان های مردم نهاد ١٤٠٠/١/١٥