• درخواست دعوت از سخنران کشوری

دفتر کانون در طبقه همکف دانشکده پرستاری و مامائی قرار دارد
مراجعه به کانون یا مراجعه به وب سایت کانون
باتشکیل مجمع عمومی وبرگزاری انتخابات دردانشگاه
بعد از انتخاب اعضای شورای مرکزی دبیر هم همین اعضا انتخاب خواهند کرد