• سوالات متداول

68# بوسیله کاربر اداره مشاوره
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٩.٣٩ صبح
8803 مورد
91# بوسیله کاربر اداره مشاوره
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٩.٤٤ صبح
خیر این خدمات رایگان می باشد
92# بوسیله کاربر اداره مشاوره
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٩.٤٥ صبح
دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی
93# بوسیله کاربر اداره مشاوره
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٩.٤٦ صبح
بله
95# بوسیله کاربر اداره مشاوره
٢٥ آذر ١٣٩٤، ٩.٤٨ صبح
بله