-

« به وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری خوش آمدید »گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۶۹۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۶۵۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۷۰۶۵۰۳ مورد

آيين نامه تشکيل مراکز و پژوهشکده تحقيقاتی


آيين نامه تشکيل مراکز و پژوهشکده تحقيقاتي

 

عنوان قانون:

متن قانون:

مصوبه

(از آيين نامه ها)

- مصوب پنجاه و يكمين جلسه مورخ 23/1/1371 شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس مصوبه جلسه 148 مورخ 21/1/1369 شوراي مشترك كميسيون هاي (1) و (2) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد « تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي » آيين نامه مراكز تحقيقاتي بصورت زير تنظيم مي شود: تعريف: مراكز تحقيقاتي اعم از دولتي و غير دولتي به منظور گسترش مرزهاي دانش و آگاهي از مواهب و نعمت هاي خدادادي در پهنه طبيعت به منظور ارتقاي سطح زندگي و نيل به حيات طيبه و نيز با عنايت به تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار تأسيس مي گردد. تبصره - مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها و ساير مؤسسات دولتي داراي استقلال مالي هستند.

ماده 1

(از آيين نامه ها)

وظائف مركز تحقيقاتي به شرح زير است: الف) توسعه پرورش و به كارگيري دانش بشري در زمينه هاي بهداشتي - درماني و آموزش پزشكي كشور. ب) انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به منظور جوابگويي به نيازهاي كشور. ج) جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه. د) تربيت نيروي انساني محقق در علوم پزشكي با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور. ه) تربيت، تشويق و به كارگيري محققين در رشته هاي علوم پزشكي. و) كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور.

ماده 2

(از آيين نامه ها)

اركان مراكز تحقيقاتي عبارتند از : الف) هيأت امناء. ب) رئيس مركز. ج)شوراي علمي 1-2- هيأت امناء: پژوهشگاه ها و پژوهشكده ها مطابق قوانين مصوب شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي هيأت امناء خواهند بود. تبصره 1- شرح وظایف و حدود اختيارات همچنين نحوه تشكيل هيأت امناء در قوانين و آيين نامه هاي مربوطه آمده است. تبصره 2- هيأت امناء پژوهشكده ها و گروه هاي پژوهشي وابسته به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي همان هيأت امناء دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي مربوطه خواهد بود. تبصره 3-مراكز تحقيقاتي مستقل غيردانشگاهي كه در حد گروه پژوهشي داراي مجوز مي باشند داراي هيأت امناء نخواهند بود. 2-2- رئيس مركز: الف) رؤساي پژوهشگاه ها و پژوهشكده هاي مستقل دولتي از بين اعضاي هيأت علمي (استاديار به بالا) خواهند بود كه از طرف بالاترين مقام دستگاه مربوط معرفي و پس از تأييد صلاحيت علمي آنها از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حكم بالاترين مقام دستگاه مربوط منصوب مي گردند. ب) رؤساي پژوهشكده هاي وابسته به دانشگاه ها از بين اعضاي هيأت علمي (استاديار به بالا) همان دانشگاه و با حكم رئيس دانشگاه منصوب مي شوند. ج) رؤساي گروه هاي پژوهشي وابسته به دانشكده ها با معرفي رئيس دانشكده مربوطه و حكم رئيس دانشگاه منصوب مي گردند. د) رؤساي مراكز پژوهشي مستقل دولتي و غير دولتي از بين اعضاي هيأت علمي مي باشند كه صلاحيت علمي آنها به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد. 3-2- وظایف رئيس مركز : الف) اداره و هدايت مركز جهت انجام هرچه بهتر امور مربوط در چهارچوب اساسنامه و ضوابط موجود. ب) اجراي سياست ها و ضوابط تعيين شده از طرف هيأت امناء. ج) صدور احكام معاونين و رؤساي واحدهاي مركز براساس ضوابط موجود در اساسنامه. د) امضاي قراردادها و اسناد مالي و اداري در چهار چوب ضوابط و مقررات موجود. ه) تدوين بودجه ساليانه مركز تحقيقاتي و پيشنهاد آن به هيأت امناء از طريق بالاترين مقام مسئول مؤسسه مربوطه. 4-2- اعضاي شوراي علمي: كليه مراكز اداري شوراي تحقيقات علمي به شرح زير مي باشند: الف) رئيس مركز (رئيس شوراي علمي) ب) معاون علمي (نايب رئيس شورا) ج) ساير معاونين علمي مركز ( در صورت وجود بيش از يك معاون علمي) د) بين سه تا هفت نفر از اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران در زمينه مربوطه. تبصره 1: حداقل يك نفر از اعضاي رديف (د) مي بايست از بين پژوهشگران و صاحب نظران خارج از مؤسسه مربوط انتخاب شوند. تبصره 2: اعضاي شوراي علمي مراكز تحقيقاتي با حكم رئيس مركز منصوب مي گردند. تبصره 3: اعضاي شوراي علمي پژوهشكده هاي وابسته به دانشگاه ها با معرفي رئيس پژوهشكده و تأييد معاون پژوهشي دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه منصوب مي شوند. تبصره 4: اعضاي شوراي علمي گروه پژوهشي وابسته به دانشكده ها با معرفي رئيس مركز و تأييد معاون پژوهشي دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه منصوب مي گردند. تبصره 5: اسامي اعضاء شوراي علمي مراكز جهت اطلاع براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي بايست ارسال گردد. تبصره 6: در مورد پژوهشكده ها رؤساي گروهه اي پژوهشي و در مورد پژوهشگاه ها رؤساي پژوهشكده ها عضو شوراي علمي خواهند بود. 5-2-وظایف شوراي علمي: الف) تصويب طرح هاي پژوهشي. ب) نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرح هاي پژوهشي. ج) تدوين برنامه سالانه و برنامه هاي دراز مدت شورا و ارائه آن به هيأت امناء از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه. د) تأييد صلاحيت علمي اعضاي هيأت علمي قبل از استخدام.

ماده 3

(از آيين نامه ها)

تشكيلات مراكز پژوهشي با توجه به وابستگي تشكيلاتي، حجم فعاليت، نوع مركز و نوع فعاليت متفاوت خواهد بود و بايد به تصويب هيأت امناء و يا بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه (در صورت نبودن هيأت امناء) برسد.

 
 
آيين نامه تشکيل مراکز و پژوهشکده تحقيقاتي
دانلود
 
 
 


جستجو
چاپ مقاله ISI و کتاب (۴۰۲۱ بازدید)
ارسال پایان نامه (۳۲۸۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...