شرح وظایف مرکز


 

1- مشارکت در تصمیم سازی سیاست های آموزشی نهادهای سیاست گذار دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه، هیات رئیسه، هیات امنا و هیات ممیزه دانشگاه

2- ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه

3- عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

4- ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع

5- همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود در هر مرکز

6- طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه روش تدریس، ارزشیابی، مشاوره و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

7- پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی

8-نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی 

9- توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه

10- توانمندسازی، حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشکده ها (EDO) و واحدهای توسعه آموزش بیمارستان ها (EDU) در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه

11- توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه، دانشکده، بیمارستان ها و گروه های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی

12- برنامه‌ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاه های علوم پزشکی

13- طراحی، مشاوره، و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه‌ریزی درسی، استاد و دانشجو

14- طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه

15- ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و واحدهای توسعه آموزش بیمارستان ها

16- تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده

17- ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعداد درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقای کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

 جستجو
پیام تسلیت (۱۱۲۱ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۱۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...