• به نظر شما معیار های درست انتخاب همسر چیست؟

  • معیار های انتخاب همسر
30# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.١٧ صبح
3414 مورد
معیار های انتخاب همسر
معیار های انتخاب همسر
36# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.١٩ صبح
به نظر بنده خوش خلقی فرد خیلی مهمتر از سایر معیار هاست
37# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.٢٠ صبح
به نظر بنده خوش خلقی فرد خیلی مهمتر از سایر معیار هاست
38# بوسیله جواد حیدرپور 2
١٠ آذر ١٣٩٤، ٨.٢٠ صبح
به نظر بنده خوش خلقی فرد خیلی مهمتر از سایر معیار هاست