• پرسش و پاسخ متداول

بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٣٩ عصر
مراجعه به کانون یا مراجعه به وب سایت کانون
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٢ عصر
با برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در دانشگاه اعضا انتخاب می شوند
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٥ عصر
بعدازانتخاب اعضای شورای مرکزی کانون دبیر را همین اعضا انتخاب می نمایند.
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ١٩.٤٧ عصر
محل دفتر کانون دردانشکده پرستاری و مامایی قرار دارد.