• سوالات متداول

بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٥٠ عصر
مراجعه به دفتربسیج یا مراجعه به وب سایت بسیج
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٥١ عصر
دفتر بسیج در طبقه همکف دانشکده پرستاری و مامائی قرار دارد
بوسیله بازدید کننده تالار
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٥٢ عصر
ازبین دانشجویان فعال و دارای سابقه انتخاب می شود