صفحه نخست


 

در راستاي تحقق طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي و آمايش سرزمين و با تأکيد بر اولويت هاي کشور و کلان منطقه نهم آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور، دبيرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شکل گرفت. این دبیرخانه بر اساس ماموریت های ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد طرح تحول آموزش کلان منطقه 9 کشوری، فعالیت های خود را در قالب در قالب کارگروه های دهگانه دنبال می نماید:

با هدف اجرایی نمودن سیاست ها و راهبردهای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی، شورای کشوری عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی، کارگروه های تخصصی کشوری، کمیته های کلان مناطق و کارگروه های دانشگاهی تشکیل شده است که شورای کشوری و کارگروه های تخصصی کشوری در وزارت بهداشت و کمیته کلان مناطق در هر کلان منطقه و کارگروه های دانشگاهی در دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی ایجاد می گردد.

رئیس دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی خراسان شمالی:

آقای دکتر جواد شاهین فر

ایمیل: shahinfar@nkums.ac.ir


 دبیر دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی خراسان شمالی:

آقای دکتر علی اسماعیلی

ایمیل: dresmaely@gmail.com

 

کارشناس مسئول دبیرخانه:

خانم الهام شریفیان

ایمیل sharifianElham@yahoo.com :

 

کارشناس پایش برنامه عملیاتی و کارشناس برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی خراسان شمالی:

خانم سحر زارع زاده

ایمیل:  saharzarezade8@gmail.com


محل دبیرخانه برنامه جامع عدالت تعالی بهره وری در آموزش علوم پزشکی:

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...