احمد نامور

622
 

[نام و نام خانوادگی : احمد نامور ]

 

ساکن : [بجنورد] –

محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی –بجنورد – كارشناس امور دانشجویی فرهنگي دانشكده بهداشت

 

 
 از مجموع 5 رأی