شرح وظایف


1-مطالعه، بررسي و ارائه پارادايم‌ها، رويكردها، اصول، مباني و مفاهيم مرتبط با واحدهای تابعه

2-تهيه و پيشنهاد سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي در رابطه با نظام مديريت، سازماندهي و رفتار سازماني در چارچوب اهداف و استراتژي‌هاي كلان دانشگاه و همگام با مقتضيات زمان و هماهنگ با واحدهاي تابعه و وابسته

3-مطالعه، بررسي و ارائه سيستم‌ها، فرايندها، شيوه‌ها، مهارت‌ها و ابزارهاي مناسب و تلاش در جهت بسط و بهبود مستمر كيفي آن‌ها

4-طراحي الگوهاي مناسب نظام مديريت دانشگاه و تلاش در جهت استقرار آن‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلان وزرات متبوع

5-هدايت، حمايت و نظارت بر پياده‌سازي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات مصوب

6-طراحي ساختار سازماني، تشكيلات كلان، خرد و تفصيلي با همكاري واحدهاي تابعه و وابسته ستادي و اجرايي و تلاش در جهت استقرار آن‌ها

7-بررسي، بازنگري و اصلاح ساختار و تشكيلات واحدهاي تابعه و وابسته به منظور همسويي با سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد با همكاري آن واحدها 

8-تجزیه تحلیل مشاغل از حیث تناسب شرح شغل و شرایط احراز شغل

9-بررسی و اقدام در خصوص ارتقاء کارکنان در رتبه‌های شغلی و طبقات استحقاقی آنان

10-بررسي و ارائه الگوهاي مناسب نظام مديريت اطلاعات و فناوري اطلاعات و تلاش در جهت استقرار آن

11-مطالعه، بررسي و اظهار نظر پيرامون فرهنگ و رفتار سازماني و ارائه شيوه‌ها و الگوهاي مناسب در جهت اصلاح و تقويت آن

12-مطالعه و بررسي پيرامون شيوه‌هاي ارزيابي عملكرد گروهي و سازماني

13فراهم كردن بستر فرهنگي مناسب از طريق پيشنهاد و اقدام در جهت اجراي راهكارهاي علمي و مقبول

14-تشكيل و هدايت تيم‌ها و گروه‌هاي كاري مشترك با واحدهاي ستادي و اجرايي در راستاي انجام مطالعات و پژوهش‌هاي كاربردي، سياست‌سازي و برنامه‌ريزي در امور مرتبط

15-ارزيابي و بازنگري مستمر عملكرد مدیریت تحول اداري و ارتقاء موقعيت آن از طريق نوسازي و بهسازي پيكره كارشناسي و اصلاح سيستم‌ها، فرايندها و روش‌هاي انجام كار

16-تهيه، تنظيم و مديريت بانك اطلاعات تخصصي مديريت

17-شناسايي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور جذب و بهره‌برداري از كليه امكانات موجود در جهت توسعه منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي

18-همكاري با وزارت متبوع در چارچوب ماموريت و وظايف محوله

19-تهيه و تدوين گزارش عملكرد دوره‌اي و ساليانه

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...