شرح وظایف


شرح وظایف :

-طراحی ، بازنگری، اصلاح و پیشنهاد ساختارسازمانی ، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی واحدهای ستادی و عملیاتی

-تدوین شناسنامه دستگاه و واحدهای سازمانی

-ثبت شرح وظایف واحدهای سازمانی و پست های سازمانی و تشکیلات تفصیلی تایید شده

-مدیریت سامانه جامع تشکیلات و اختصاص پست های سازمانی

-صدور شناسه ملی دستگاه ، واحدهای سازمانی و پست های سازمانی

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...