-

www.nkums.ac.ir


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۸۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۳۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۲۳۵۲۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/٣/١٩ - ۱۴۳۹ مورد

معرفی کارکنان


نام و نام خانوادگی : محمداسماعیل حسینی بهلولی

سمت: کارشناس آموزش مداوم جامعه پزشکی

مدرک تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی : علوم تربیتی ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

تلفن تماس: 05832297183

  • نظارت و هماهنگی کلیه امور مربوط به بخش اجرایی آموزش مداوم
  • کنترل و نظارت بر نحوه اجراء برنامه ها از طریق حضور فعال در محل برگزاری برنامه ها و بررسی مستندات
  • پیگیری و اقدام در خصوص مکاتبات قسمت اجرایی
  • تهیه تقویم نهایی برنامه سالانه آموزش مداوم و ارائه به رئیس اداره
  • مسئولیت اداره سالن در برگزاری برنامه آموزش مداوم بر حسب مورد
  • هماهنگی با اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی
  • هماهنگی جهت اقامت و ایاب و ذهاب اساتید شرکت کننده دربرنامه ها
  • پیگیری کمبودها و نیازهای آموزش مداوم
  • انجام امورات تفویض شده از طرف رئیس اداره
  • انجام امورات اداری شامل(نامه نگاری، بایگانی و ...) در حیطه وظایف

              

 

                                                                                       

 

                                                                                          

                            نام و نام خانوادگی : مجید علی آبادی

                            سمت: کارشناس مسئول و کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای

                             مدرک تحصیلات:لیسانس

                            رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی

                             تلفن تماس : 05832297157 داخلی 139 

 

1) انجام کلیه امور محوله با تفویض مدیریت آموزش مداوم دانشگاه

2) نظارت بر حسن اجرای کلیه امور داخلی مدیریت آموزش مداوم

3) مشارکت ، همکاری و همفکری در کلیه جلسات

 4) نظارت بر دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه مدیریت آموزش مداوم

5) دبیر جلسات داخلی آموزش مداوم و ارائه گزارش به مدیر

6) نظارت بر تدوین و به روز رسانی فرآیندهای آموزش مدوام

7) پیگیری مکاتبات با وزارتخانه ، شورای آموزش مداوم دانشگاه و دیگر واحدهای دانشگاه

8) انجام سایر ارجاعات از سوی معاون آموزشی و مدیر آموزش مدوام

9)پاسخگویی به ارباب رجوع

10)کنترل و نظارت بر نحوه اجراء برنامه ها از طریق حضور فعال در محل برگزاری برنامه ها و بررسی مستندات

11) ارائه تقویم نهایی برنامه سالانه آموزش مداوم به مدیر

12)هماهنگی جهت اقامت و ایاب و ذهاب اساتید شرکت کننده در  برنامه ها

13)پیگیری کمبودها و نیازهای آموزش مداوم

14)انجام امورات تفویض شده از طرف مدیر

15) صدور گواهی شرکت در برنامه های حضوری،وبینار و برنامه های غیرحضوری

16)صدور گواهی سخنرانان و دبیران علمی در سامانه آموزش مداوم

17) صدور گواهی کمیته ماده 6 و گواهی نهایی پنجساله آموزش مداوم جامعه پزشکی

18)انجام امورات اداری در حیطه وظایف

 

                                                                                

               نام و نام خانوادگی : فاطمه راجی نیا

               سمت: کارشناس آموزش مداوم جامعه پزشکی

               مدرک تحصیلات: فوق لیسانس

               رشته تحصیلی : پرستاری

               تلفن تماس : 05832297157 داخلی 139 

 

 

1) انجام کلیه امور محوله با تفویض مدیریت آموزش مداوم دانشگاه

2) نظارت بر حسن اجرای کلیه امور داخلی مدیریت آموزش مداوم

3) مشارکت ، همکاری و همفکری در کلیه جلسات

 4) نظارت بر دریافت و ارسال کلیه مکاتبات حوزه مدیریت آموزش مداوم

5) دبیر جلسات داخلی آموزش مداوم و ارائه گزارش به مدیر

6) نظارت بر تدوین و به روز رسانی فرآیندهای آموزش مدوام

7) پیگیری مکاتبات با وزارتخانه ، شورای آموزش مداوم دانشگاه و دیگر واحدهای دانشگاه

8) انجام سایر ارجاعات از سوی معاون آموزشی و مدیر آموزش مدوام

9)پاسخگویی به ارباب رجوع

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...