مسئول دفتر معاون آموزشی

921

 

سودابه احمدی

شرح وظایف :

- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون آموزشی و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها

- ابلاغ دستورات صادره معاون به اشخاص

- تنظیم اوقات جلسات و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسات

- پاسخگویی به مراجعین و و راهنمایی آن ها

- دریافت نامه ­ها، اوراق و پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت

- تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آن ها

- نگه داری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق و گزارشات در محل های مخصوص

ارتباط با دفتر معاونت : 31511206-058

تلفکس : 32748144-058
از مجموع 6 رأی