اهداف کلی ( آزمایشگاه / مرکز تحقیقات / مرکز تولید ... )

طراحی و تولید سامانه های سلامت محور

کشف الگو از دیتابیس های چند رسانه ای در حوزه سلامت

اهداف عملیاتی

محیط کاری مناسب

ارائه مقالات

ارتباط صنعت و دانشگاه

سایر اهداف کلی

نمونه اساسنامه

مشاوره علمی و فنی

برنامه نویسان و فعالان حوزه تحقیقات فاوا