مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

1682

                             مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

 

 

               

  دکتر پیمان آل شیخ

دکتری طب سوزنی- استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

CV

سنوات: 11 سال

علم سنجی

پست الکترونیک :p.alesheikh@nkums.ac.ir

شماره تماس:

05831511423

 

enlightenedشرح وظایف مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات:

 1. همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأترئیسه
 2. ‌بررسی و اظهار نظر درباره مسایل ارجاع داده شده از شورای پژوهشی و یا معاون تحقیقات و فناوری
 3. مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج
 4. بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری با مراکز صنعتی
 5. همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی
 6. تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
 7. تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری به منظور ارائه به شورای پژوهشی
 8. هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق برای پژوهشگران
 9. برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی واجد شرایط
 10. تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق
 11. ‌بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی
 12. بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
 13. پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیأت علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 14. فراهم نمودن زمینه های توسعه فناوری در دانشگاه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد،کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری
 15. ‌تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
 16. تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی
 17. ایجاد انگیزه های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 18. تهیه متون کلیه مکاتبات انگلیسی معاونتاز مجموع 5 رأی

فاقد نظر