• سوالات متداول تربیت بدنی

67# بوسیله کاربر تربیت بدنی
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢٠.٥٥ عصر
39849 مورد
74# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٣ عصر
برای دانشجویان ، همکاران
75# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٤ عصر
وقت سالن ولایت بر اساس جدولی بین گروه های مختلف دانشجویی و همکاران تقسیم بندی شده است و معمولاً هر گروه ورزش خاصی را انجام می دهند.
76# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٥ عصر
خیر ، زمان مراجعه می بایست هماهنگ با گروهی باشد که در آن زمان در حال استفاده از سالن می باشد.
78# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٦ عصر
استفاده از سالن تنها برای همکاران و دانشجویان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد. و برای این افراد رایگان است.
79# بوسیله جواد حیدرپور 2
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٨ عصر
بصورت ملکی خیر - اما قرار دادی با استخر کارگران منعقد شده است